Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на прибуток підприємств суб’єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних особливостей формування витрат з податку на прибуток, обліку податку на прибуток, оцінка його ефективності та визначення подальших напрямків їх удосконалення. Завданнями роботи є проаналізувати історичні етапи становлення податку на прибуток за роки незалежності України; ознайомитись із теоретичними основами формуваннями витрат з податку на прибуток за НП(С)БО 17; здійснити узагальнення змістовних характеристик, кількісних показників оцінювання та факторів впливу на фіскальну ефективність податку на прибуток; провести загальну організаційно-економічну характеристику базисного підприємства; дослідити порядок формування податку на прибуток та його облік на підприємстві; удосконалити методичні підходи до визначення найбільш релевантні факторів впливу на фіскальну ефективність податку на прибуток в Україні. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти обліку та аналізу ефективності податку на прибуток. Об’єктом є економічні відносини, які виникають з приводу формування та обліку податку на прибуток. Базою дослідження виступає ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо організації обліку податку на прибуток. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку витрат; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують витрати підприємства. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку виступає ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування». Робота містить 79 сторінок, 19 таблиць, 11 рисунків, 4 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 47 найменування. The purpose of the work is to study the theoretical and practical features of the formation of income tax expenses, income tax accounting, assessment of its effectiveness and determination of further directions for their improvement. The tasks of the work are to analyze the historical stages of the formation of the income tax during the years of Ukraine's independence; familiarize yourself with the theoretical foundations of the formation of income tax expenses according to NP(S)BO 17; carry out a generalization of meaningful characteristics, quantitative evaluation indicators and factors influencing the fiscal efficiency of the income tax; conduct a general organizational and economic description of the base enterprise; to investigate the procedure for the formation of income tax and its accounting at the enterprise; to improve methodical approaches to determining the most relevant factors of influence on the fiscal efficiency of income tax in Ukraine. The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of accounting and analysis of income tax efficiency. The object is economic relations that arise in connection with the formation and accounting of income tax. The basis of the research is PJSC "Odesa Canning Plant of Baby Food". Based on the results of the research, proposals were formulated regarding the organization of income tax accounting. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information on cost accounting; the working documents of the auditor have been developed regarding the verification of the documentation of business transactions characterizing the company's expenses. The obtained results can be used in the organization of accounting performed by PJSC "Odesa Canned Baby Food Plant". The work contains 79 pages, 19 tables, 11 figures, 4 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 47 titles.
Опис
Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення управління податком на прибуток підприємств суб’єктів господарювання, services, accounting of services, method and organization of cost accounting of motor transport enterprises, audit of services.
Бібліографічний опис
Дорошенко Д. К. Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на прибуток підприємств суб’єктів господарювання : кваліфікаційна робота / Д. К. Дорошенко ; наук. кер. В. М. Краєвський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 79 с.