Інноватика на фінансових ринках

dc.contributor.authorОнишко Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorКоваленко Марина Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorБогріновцева Людмила Миколаївна uk_UA
dc.contributor.authorOnyshko Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorKovalenko Maryna Viktorivnaen_EN
dc.contributor.authorBohrinovtseva Liudmyla Mykolaivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-11-17T17:57:40Z
dc.date.available2023-11-17T17:57:40Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ монографії представлено результати дослідження особливостей соціально-економічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причино-наслідковий підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і конкурентоспроможності. У зазначеному контексті у першій частині досліджено загальнотеоретичні засади інноватизації соціально-економічного розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного розвитку як базису і результату інноватизації. Інноваційна діяльність розкрита як предметне поле інноватизації її окремих складових, спираючись на яке можливо віднайти нові грані цієї діяльності, здатні сприяти її активізації. У другій частині розкрито процеси інноваційних трансформацій на фінансовому ринку та його окремих сегментах, що умотивовують необхідність використання і подальший пошук новітніх інструментів, без яких складно подолати бар’єри на шляху нових викликів прискореної глобалізації. Для вчених-фахівців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів, а також практиків, які цікавляться перспективами соціально-економічного розвитку України щодо впливу на них інноватизації фінансового ринку. The monograph presents the results of research on the peculiarities of socio-economic development through the prism of innovation as a modern paradigm, which allowed to expand the content of modern transformational processes. Applying the causal approach to finding out the existing connections between the financial market and developing an innovation model of development, the role of the financial market as a source of financial support is analyzed, and at the same time the necessity of financial market innovation for achievement of stability and competitiveness is grounded. In the given context, in the first part the general theoretical principles of innovation of socio-economic development through the key concepts of innovations and components of innovation development as a basis and the result of innovations are researched. Innovation activity is disclosed as a subject field of innovation of its individual components, based on which it is possible to find new facets of this activity, can contribute to its activation. The second part deals with the processes of innovative transformations in the financial market and its individual segments, which motivate the need to use and further search for the latest tools, without which it is difficult to overcome the barriers to new challenges of accelerated globalization. For scholars, graduates, postgraduates and students, as well as practitioners who are interested in the prospects of Ukraine's social and economic development in influencing the financial market innovation.
dc.identifier.citationІнноватика на фінансових ринках : монографія / авт. кол. : С. В. Онишко, Ю. М. Коваленко, В. В. Виговська [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2018. – 466 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 110).
dc.identifier.isbn978-966-337-481-1
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/982
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні; т. 110
dc.subjectінноватизація, інноватика, інновація, інноваційний розвиток, фінансовий ринок, ринок цінних паперів, грошово-кредитний ринок, страховий ринок.uk_UA
dc.subjectInnovation, Innovation, Innovation, Innovation Development, Financial Market, Securities Market, Monetary Market, Insurance Market.en_EN
dc.titleІнноватика на фінансових ринках
dc.title.alternativeInnovation in the financial markets
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2018_IR_563.pdf
Розмір:
3.86 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання