Розробка проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Об’єктом дослідження виступає процес розробки проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності. Базою дослідження виступає ПАТ «СУМИХІМПРОМ» міста Суми. Запропоновані у роботі пропозиції щодо забезпечення розвитку організації можуть бути використані на практиці вітчизняними підприємствами. Результати дослідження дозволять компаніям ефективно конкурувати незважаючи на особливості зовнішнього середовища. The purpose of the work is to substantiate the theoretical foundations and develop practical recommendations for the development of a business expansion project in entrepreneurial activity. The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of the development of a business expansion project in entrepreneurial activity. The object of research is the process of developing a business expansion project in entrepreneurial activity. PJSC "Sumikhimprom" of the city of Sumy acts as the basis of the research. The proposals for ensuring the development of the organization proposed in the work can be used in practice by domestic enterprises. The results of the study will allow companies to compete effectively despite the peculiarities of the external environment.
Опис
Ключові слова
розширення бізнесу, диверсифікація, нові ринки, розширення асортименту, квазідиферсифікація, business expansion, diversification, new markets, assortment expansion, quasi-diversification
Бібліографічний опис
Ситник Г. В. Розробка проекту з розширення бізнесу в підприємницькій діяльності : кваліфікаційна робота / Г. В. Ситник ; наук. кер. В. В. Гурочкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 60 с.