Прогнозування банкрутства та розробка антикризової програми підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В умовах ринкових відносин, за наявності конкуренції та виникнення часом непередбачуваних ситуацій, фінансово-господарська діяльність підприємства неможлива без ризиків. Поява ризиків пов'язана з сутністю ринкових відносин, які завжди пов'язані з невизначеністю досягнення кінцевих результатів підприємництва. На будь-якому підприємстві виникають ризики пов'язані з його виробничою та фінансовою діяльністю, але найбільш небезпечним з них є ризик банкрутства, тому що при його настанні підприємство втрачає можливість подальшого функціонування і надалі, як правило, руйнується, що, у свою чергу, згубно відбивається на економіці загалом. Тому, оцінка та прогнозування ризику банкрутства з метою запобігання фінансовому краху підприємства стає очевидною. In a market economy, in the presence of competition and the occurrence of sometimes unpredictable situations, the financial and economic activity of an enterprise is impossible without risks. The appearance of risks is related to the essence of market relations, which are always associated with the uncertainty of achieving the final results of entrepreneurship. At any enterprise there are risks associated with its production and financial activities, but the most dangerous of them is the risk of bankruptcy, because when it occurs, the enterprise loses the possibility of further functioning and in the future, as a rule, collapses, which, in turn, adversely affects the economy in general. Therefore, assessing and predicting the risk of bankruptcy in order to prevent the financial collapse of the enterprise becomes obvious.
Опис
Ключові слова
кризовий стан підприємства, банкрутство підприємства, ймовірність банкрутства, прогнозування банкрутства підприємства, моделі прогнозування банкрутства, антикризова програма підприємства, the crisis of the enterprise, bankruptcy of the enterprise, bankruptcy probability, bankruptcy prediction of the enterprise, bankruptcy prediction model, enterprise's anti-crisis program
Бібліографічний опис
Дергачьова Ю. С. Прогнозування банкрутства та розробка антикризової програми підприємства : кваліфікаційна робота / Ю. С. Дергачьова ; наук. кер. І. В. Минчинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 57 с.