Історичний генезис понять «витрати» і «затрати»: обліково-економічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ефективна економіка
Анотація
У статті розкрито економічний та бухгалтерський підхід до економічної сутності витрат і затрат. Подано характеристику основних етапів розвитку знань про витрати: від історії до сьогодення. Розглянуто різні трактування категорій «витрати» і «затрати», розкрито відмінності між ними як економічними та обліковими категоріями, визначено їх місце в системі обліку та в управлінні підприємством. In the article the economic and book-keeping going is exposed near economic essence of charges and expenses. Description of the basic stages of development of know ledges is given about charges: from history to today. Different interpretations of categories, differences are exposed between them, certainly their place in the system of account and in a management an enterprise.
Опис
Ключові слова
витрати, затрати, витрати виробництва, економічна вигода, собівартість., charges, expenses, charges of production, economic value, prime price.
Бібліографічний опис
Ткаченко Н. М. Історичний генезис понять «витрати» і «затрати»: обліково-економічний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Ткаченко, Н. В. Гуріна // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4278.
Зібрання