Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань, пов‘язаних з оподаткуванням, державним фінансовим контролем та судово-економічною експертизою; проблемами організації аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; аспектами розвитку незалежного та державного аудиту, внутрішнього контролю. Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, здобувачів вищої освіти, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб‘єктів підприємницької діяльності. Abstracts of the reports of the participants of the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference "Accounting and Taxation: Control and Analytical Aspect" were included in the collection. The publications reflect the results of the authors' scientific research, devoted to the coverage of topical issues related to taxation, state financial control, and forensic economic expertise; problems of organizing the analysis of the financial and economic activity of the enterprise; aspects of the development of independent and state audit, internal control. The publication is intended for scientists, teachers, employees of state administration bodies, students of higher education, doctoral students, employees of the public sector of the economy and subjects of entrepreneurial activity.
Опис
Ключові слова
Оподаткування, облік, державні фінанси, державний фінансовий контроль, фінансовий контроль, судово-економічна експертиза, фінансово-господарська діяльність, державний аудит, внутрішній контроль, підприємницька діяльність, Taxation, accounting, state finances, state financial control, financial control, forensic and economic expertise, financial and economic activity, state audit, internal control, entrepreneurial activity
Бібліографічний опис
Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект [Електронне видання] : зб. тез доповідей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18 травня 2023 р., м. Ірпінь ; Державний податковий університет. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 314 с.