Глосарій юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Історії вчень про державу і право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У термінологічному словнику вміщено понад однієї тисячі юридичних термінів, якими користуються правознавці від найдавніших часів до сьогодення, з трьох фундаментальних історико-правових дисциплін, що вивчаються в усіх юридичних закладах вищої освіти України. Оскільки серед юридичних термінів і номенклатурних назв сучасності дедалі більшого поширення набувають скорочення, у пропонованому словнику наведені значення новітніх абревіатур. Крім широко вживаної термінологічної лексики, є слова, які вийшли з активного вжитку, та неологізми – термінологічні одиниці, якими іменуються нові правові поняття та явища. Словник також містить короткі політичні портрети понад 150 лідерів усіх часів та народів, які здійснили найбільший вплив на суспільно-політичний, економічний та культурний прогрес та полілог націй у складному та багатоманітному світі, сприяли і активно сприяють миру, дружбі та взаєморозумінню між народами на сучасному етапі розвитку людства. Призначається як допоміжний матеріал для якісної підготовки до семінарських занять, самостійної роботи студентів, магістрів, аспірантів та всіх, хто цікавиться питаннями з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн» та «Історії вчень про державу і право». The terminological dictionary contains more than one thousand legal terms used by jurists from ancient times to the present, from three fundamental historical and legal disciplines studied in all legal institutions of higher education in Ukraine. Since abbreviations are becoming more and more common among legal terms and nomenclature names of our time, the meanings of the latest abbreviations are given in the proposed dictionary. In addition to the widely used terminological vocabulary, there are words that have fallen out of active use, and neologisms - terminological units that are used to name new legal concepts and phenomena. The dictionary also contains short political portraits of more than 150 leaders of all times and peoples, who had the greatest impact on the socio-political, economic and cultural progress and diplomacy of nations in a complex and multifaceted world, contributed and actively contribute to peace, friendship and mutual understanding between peoples at the modern stage development of mankind. It is intended as an auxiliary material for high-quality preparation for seminar classes, independent work of students, masters, graduate students and everyone who is interested in issues from the "History of the State and Law of Ukraine", "History of the State and Law of Foreign Countries" and "History of Teachings about the State and Law" .
Опис
Ключові слова
словник, іноземні слова, dictionary, foreign words
Бібліографічний опис
Глосарій юридичних понять і термінів з «Історії держави і права України», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Історії вчень про державу і право» : у 2-х ч. Ч. 1 А–Л [Електронний документ] / уклад. А. Є. Шевченко, С. В. Кудін, М. М. Корінний ; за ред. А. Є. Шевченка ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 550 с. – Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 86).