Запровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку в контексті підвищення його фіскально-регулятивного потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження питань розвитку та запровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку та на цій основі розробка практичних рекомендацій щодо підвищення його фіскальної та регулятивної ефективності в Україні. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасних технологій в адмініструванні акцизного податку в Україні. Об’єктом дослідження є система фінансово-економічних відносин, які виникають між платниками податків і державою в процесі адміністрування акцизного податку. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення механізму та впровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку в Україні. Одержані результати можуть бути використані у роботі Державної податкової служби України при розробці нормативно-правових актів щодо вдосконалення адміністрування акцизного податку в контексті підвищення фіскального та регулятивного потенціалу акцизного оподаткування. The purpose of the work is research on issues of development and introduction of modern excise tax administration technologies and, on this basis, development of practical recommendations for increasing its fiscal and regulatory efficiency in Ukraine. The subject of research are theoretical and practical aspects of the development of modern technologies in the administration of excise tax in Ukraine. The object of research is the system of financial and economic relations that arise between taxpayers and the state in the process of excise tax administration. According to the results of the research, ways of improving the mechanism and introduction of modern technologies of excise tax administration in Ukraine. The obtained results can be used in the work of the State Tax Service of Ukraine in the development of normative legal acts on the improvement of excise tax administration in the context of increasing the fiscal and regulatory potential of excise taxation.
Опис
Ключові слова
акцизний податок, адміністрування акцизного податку, акцизний склад, автоматизована система контролю за обігом підакцизних товарів, ліцензування, підакцизні товари, система виявлення та відстеження, excise tax, excise tax administration, excise warehouse, automated excise goods circulation control system, licensing, excise goods, Track and Trace System
Бібліографічний опис
Шейко Н. М. Запровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку в контексті підвищення його фіскально-регулятивного потенціалу : кваліфікаційна робота / Н. М. Шейко ; наук. кер. Т. В. Тучак ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 80 с.