Теоретико-методичні засади оцінки економічної безпеки національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний простір
Анотація
Основним завданням статті є дослідження теоретико-методичних засад оцінки економічної безпеки національної економіки та обґрунтування доцільності їх застосування у прикладних наукових розробках. Проведено порівняльний аналіз основних теоретичних і методичних наукових підходів до вирішення проблеми формалізації та кількісного вираження рівня економічної безпеки держави у працях зарубіжних та вітчизняних учених. Автором установлено, що серед наявного методичного забезпечення найбільш прийнятними, хоч і трудомісткими в обрахунках та зборі статистичних даних, є методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, прийняті і затверджені Міністерством економічного розвитку та торгівлі України у 2013 році. Обґрунтовано, що використання цієї методики в аналітичній роботі забезпечить високу достовірність оцінки рівня економічної безпеки держави та закладе основи для прийняття оптимальних управлінських рішень. Одержані результати проведеного аналізу стануть перспективою наукових розробок автора у даному напрямі дослідження. The main purpose of the article is to study the theoretical and methodological principles to evaluate the economic security of the national economy and to prove the appropriateness of their use in applied scientific innovations. A comparative analysis of the main theoretical and methodological scientific approaches to solve the problem of formalization and quantitative expression of the level of economic security was committed in the works of foreign and domestic scholars. The author concluded that among the existing methods the most acceptable, albeit time-consuming in calculations and in collecting the statistical data, are methodological recommendations for the calculation of the economic security level of Ukraine, adopted and approved by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine in 2013. It has been proved that using this methodology in analytical work will provide high reliability assessment of economic security level and create the basis for optimal decisionmaking. The obtained results of the analysis will be the prospects of author’s scientific innovations in this research direction.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, національна економіка, оцінка, методичні рекомендації, методика, критерій, індикатор., economic security, national economy, evaluation, methodological recommendations, methodology, criteria, indicator.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Теоретико-методичні засади оцінки економічної безпеки національної економіки / В. В. Мартиненко // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 131–140.
Зібрання