Психологічна спрямованість мистецтва метамодернізму

Анотація
У статті обґрунтовується актуальність дослідження проблеми психологічної спрямованості мистецтва модернізму, необхідність вирішення якої зумовлена потребою українського суспільства в подоланні духовної кризи, переосмисленні художніх цінностей та орієнтирів культурно-цивілізаційного розвитку. Мета статті - розкрити психологічну спрямованість мистецтва метамодернізму, визначити його ціннісні орієнтири та рівні розвитку, висвітлити механізми духовного збагачення особистості та суспільства. У змісті статті розкриваються характерні ознаки мистецтва метамодернізму та його відмінності від художньої творчості епохи модернізму та постмодернізму. Здійснюється диференціація психологічної спрямованості мистецтва метамодернізму за рівнями: психофізіологічним, конкретно-психологічним, соціально-психологічним, філософсько-психологічним. Результати дослідження свідчать про те, що глибинний психологізм мистецтва метамодернізму є його визначальною ознакою, яка характеризується спрямованістю на: художнє відображення трансцендентного та іманентного начал у внутрішньому світі особистості; розширення сфери свідомості й актуалізацію несвідомих процесів; розкриття «граничних» психологічних станів особистості, що виникають на межі раціонального та ірраціонального; заглиблення у сферу ірреальності, ілюзорності та міфічності; досягнення свободи творчого самовираження; спонукання до розуміння смислу життя. У висновках відзначається, що психологічна спрямованість метамодернізму передбачає: поринання у глибини емоційної сфери особистості на межі її граничних можливостей; злиття реальності й віртуальності в художніх уявленнях; створення проєктів майбутнього життя. Багаторівнева спрямованість мистецтва метамодернізму сприяє інтегрованому сприйняттю художнього образу світу крізь призму рефлексивних актів свідомості та підсвідомості, переосмисленню духовних цінностей мистецтва, спонукає особистість до перетворень соціокультурної дійсності. In the statistic, the relevance of the preliminaries of the problem of psychological directing of art to modernism, the need for revision, which is summed up by the need for Ukrainian suspension in the region of the spiritual crisis, is determined. reappraisal of artistic values and development of cultural and civilization development. Meta statistic is the psychological recognition of the directness of the mystery to metamodernism, due to the importance of its value and development, the visibility of the mechanisms of spiritual development of the specialness of that suspension. In the context of statistics, there are characteristic signs of a mystery of metamodernism and of the imagination of artistic creativity of the era of modernism and postmodernism. There is a differentiation of psychological directing of the mystery of metamodernism behind the equals: psychophysiological, specifically psychological, social and psychological, philosophical and psychological. The results of the preliminaries inform about those, that the Glybinny psychology of the mystery is metamodernism and its initial familiarity, which is characterized by directing to: the artistic representation of the transcendent and immanent began in the inner light; expansion of the scope of evidence and actualization of unrelated processes; the development of “borderline" psychological standards of a specialty, which are found on the boundary between the rational and the rational; drowning in the sphere of reality, illusion and myth; reaching the freedom of creative self-expression; sponukannya to the understanding of life. In visnovka, it is important that the psychological directing of the universal phenomenon to the metamodernism of transmission is: porous in the world of the social sphere of particularity at the boundary of the boundary possibilities; the representation of the psychological standards of the wicked people in the situations of widespread action, the development of the projects of life. See, how the bagator is to direct the mystery of the metamodernism of the perception of the integration of the artistic image through the prism of reflexive acts in the context of the imagination and perception, the reassessment of the mystical values.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дєніжна С. О. Психологічна спрямованість мистецтва метамодернізму / С. О. Дєніжна, М. О. Сова // Габітус. – 2020. – Вип. 19. – С. 54–60.
Зібрання