Становлення та розвиток ціноутворення на фінансові деривативи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Хмельницького національного університету
Анотація
У статті розглянута ретроспектива ціноутворення на похідні фінансові інструменти (деривативи). Автором обґрунтовується походження цін на фінансові деривативи у взаємозв’язку з розвитком ринку похідних фінансових інструментів. Встановлено, що розвиток ринку похідних фінансових інструментів і цін на них необхідно поєднувати з основними етапами: еволюційним, нормативно-правовим, технологічно-інформаційним, стратегічним і інноваційним. Обґрунтовано, що сучасний етап розвитку характеризується наявністю структурованих фінансових продуктів. Доведено, що в Україні ринок торгівлі фінансовими деривативами, а отже і ціноутворення на них розвивався фрагментарно і сьогодні це перешкоджає його стрімкому розвитку. The article deals with retrospective pricing on derivative financial instruments (derivatives). The author argues the origin of the price of financial derivatives in conjunction with the development of the market of derivative financial instruments. It was established that the market development of derivatives and their prices should be combined with main stages: evolutionary, regulatory, technological and information, strategic and innovative. Proved that the current stage of development characterized by structured finance products. It is proved that in Ukraine market trading financial derivatives, and thus pricing them developed today is fragmented and prevents its rapid development.
Опис
Ключові слова
похідні фінансові інструменти (деривативи), ф’ючерс, форвард, опціон, етап, ціна, ціноутворення., derivative financial instruments (derivatives), futures, forwards, options, stage, price, pricing.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Становлення та розвиток ціноутворення на фінансові деривативи / Н. П. Мацелюх // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5, Т. 2. – С. 225–230.
Зібрання