Цивільне право України (загальна частина)

Анотація
Практикум підготовлений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цивільне право України» (загальна частина) з метою формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань із загальної частини цивільного права. Він розроблений як універсальний збірник для проведення семінарських (практичних) занять та містить запитання для самоконтролю знань, тестові завдання, практичні задачі, творчі завдання, словник юридичних термінів до кожної теми, список рекомендованої літератури. Розрахований на здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться цивільним правом України. The workshop is prepared in accordance with the work program of the study discipline "Civil Law of Ukraine" (general part) with the aim of forming in students a system of scientific, theoretical and practical knowledge from the general part of civil law. It is designed as a universal collection for conducting seminar (practical) classes and contains questions for self-monitoring of knowledge, test tasks, practical tasks, creative tasks, a dictionary of legal terms for each topic, a list of recommended literature. It is intended for students of higher education, teachers, graduate students, scientists and everyone who is interested in the civil law of Ukraine.
Опис
Ключові слова
цивільне право, зобов’язання, договір куплі-продажу, передача майна, договірні зобов’язання, відшкодування шкоди, спадкове право, civil law, obligations, contract of sale, transfer of property, contractual obligations, compensation for damage, inheritance law
Бібліографічний опис
Цивільне право України (загальна частина) : практикум [Електронний документ] / Т. Й. Білоус, Л. Д. Менів, О. М. Обривкіна, І. В. Чеховська ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 434 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 90).