Моделювання функціональної залежності, які виникають, якості економічних систем

Анотація
Багатосторонніми питаннями забезпечення процвітання економічної системи країни є досягнення ефективності та успіху промислових підприємств у сфері поведінкового аспекту підприємництва в економіці, що розвивається. Такий напрямок досліджень, який витікає з експериментальної економіки, робить акцент на стратегічній поведінці підприємців, що працюють в економіці емерджентного типу. Ефективні реакції та прояви у світовій економіці є централізованими та периферійними, що також спостерігається в українській економіці. Тому на сьогоднішній день залишається актуальним напрямком наукових досліджень характерних ознак економічних систем, а саме нових якостей, які неможливо передбачити, спираючись лише на інформацію, що стосується компонентів цієї системи. На прикладі України, яка зосереджена у фінансових, соціальних, управлінських та інноваційних блоках, автори подали ключові компоненти виникнення економіки, що формується. Він характеризував прояви властивостей появи та визначав пріоритетні напрямки розвитку економічної системи. Виявлено взаємозв'язок інновацій та економічної системи, що формує, що концентрує увагу на рівні реалізації емерджентних якостей економічної системи, що характеризується відношенням (відношенням) інноваційної діяльності до виникнення. У статті пропонується науково-методичний підхід до побудови економічної моделі функціонування промислових підприємств, їх злиттів, об'єднань та / або видів їх економічної діяльності в умовах економіки, що розвивається, які елементи системи та їх функціональна залежність конкретизовані, етапи становлення економічної системи вказуються. Multilateral issues of ensuring prosperity country's economic system are the achievement of efficiency and success industrial enterprises in field behavioral aspect's entrepreneurship in emerging economy. Such a direction of research, which is leaked from experimental economy, places emphasis on strategic behavior of entrepreneurs operating in economy emergent type. Emergent responses and manifestations in global economy are both centralized and peripheral, which is also observed in Ukrainian economy. Therefore, for today remains the relevant direction of scientific research of characteristic signs of economic systems, namely new qualities which cannot be predicted, relying only on information concerning components of this system. Authors stewed key components of the emergence of an emerging economy on example of Ukraine that is concentrated in Financial, Social, Management and Innovation blocks. It characterized manifestations of emergence properties and it specified priority directions of development an economic system. Interconnection of innovations and emergence economic system is revealed that concentrates attention to the level of implementation emergent qualities of economic system that is characterized on ratio (relation) of innovation activity to the emergence. Article proposes a scientific and methodical approach to construction an economic model functioning of industrial enterprises, their mergers, unions and / or types their economic activity in conditions an emergence economy, which elements of system and their functional dependence are specified, stages formation emergent economic system are indicated.
Опис
Ключові слова
емергенція економіка, тип виникнення економіки, економічна безпека, промислові підприємства, економічне моделювання, еmergence еconomics, economy emergence type, еconomic security, industrial enterprises, economic modeling
Бібліографічний опис
Modeling of Functional Dependence Emergent Qualities of Economic Systems [Електронний ресурс ] / L. Lazebnyk, N. Nykytchenko, V. Hurochkina, L. Kravchenko // Advances in Economics, Business and Management Research : 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), September 2019. – Atlantis Press, 2019. – Vol. 95. – P. 245–250. – Режим доступу : https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917656
Зібрання