Розвиток світової економіки в умовах глобалізації

Анотація
У збірнику опубліковано матеріали Всеуніверситетської студентської науково-практичної конференції, присвячені питанням осмислення розвитку світової економіки в умовах глобалізації. Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: світового господарства та міжнародних економічних відносин; інновацій та інвестиційної діяльності; логістики, міжнародного транспорту та міжнародного маркетингу; підприємництва та торгівлі; взаємодії національних економік у глобальному середовищі. The collection contains materials of the All-University Student Scientific and Practical Conference on the issues of understanding the development of the world economy in the conditions of globalization. The topics of the conference cover topical issues: world economy and international economic relations; innovation and investment; logistics, international transport and international marketing; entrepreneurship and trade; interaction of national economies in the global environment.
Опис
Ключові слова
глобалізація, світова економіка, міжнародні економічні відносини, підприємництво, інвестиції., globalization, world economy, international economic relations, entrepreneurship, investments.
Бібліографічний опис
Розвиток світової економіки в умовах глобалізації : зб. матер. Всеуніверситетської студентської наук.-практ. конф. клубу «Міжнародник» кафедри міжнародної економіки, 26 листопада 2019 р. ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 237 с.