Сутність та значення податкових інструментів у забезпеченні стабілізації національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
Анотація
Мета статті полягає у визначенні сутності, значення та впливу податкових інструментів бюджетно-податкової політики на процес забезпечення стабілізації національної економіки. У результаті дослідження було доведено, що податкові інструменти, як перспективний напрямок впливу на економічні процеси в країні, є важливою складовою у сфері бюджетно-податкової політики, спрямованою на стабілізацію негативних тенденцій та усунення подальших загроз спаду економіки країни. Проаналізовано динаміку зміни обсягів податкових надходжень до бюджетів, тенденції зміни рівнів податкових ставок та фактори соціально-економічного впливу на такі зміни. Обґрунтовано необхідність виокремлення та законодавчого закріплення системи градації податкових ставок, як одного з головних інструментів податкового регулювання держави в умовах несприятливих довгострокових тенденцій посткризового розвитку економіки. Доведено необхідність запровадження контролю щодо сплати податкових платежів у розрізі такої градації податкових ставок. The aim of the article is to determine the essence, value and impact of tax instruments of fiscal policy on ensuring the stabilization of the national economy. As a result of the study, it was proved that tax instruments, as a promising direction of influence on economic processes in the country, are an important component in fiscal policy aimed at stabilizing negative trends and eliminating further threats to the decline of the country's economy. The dynamics of changes in the level of tax revenues in the budgets, trends in changes in the level of tax rates and factors of socio-economic impact on such changes are analyzed. The necessity of separation and legislative consolidation of tax rate grading system as one of the main instruments of state tax regulation in the conditions of unfavorable long-term tendencies of post-crisis development of economy is substantiated. The necessity of implementation of control over payment of tax payments is proven in the context of such gradation of tax rates.
Опис
Ключові слова
податки, податкові інструменти, стабілізація національної економіки, бюджетно-податкова політика., tax, tax instruments, stabilization of the national economy, fiscal policy.
Бібліографічний опис
Коляда Т. А. Сутність та значення податкових інструментів у забезпеченні стабілізації національної економіки [Електронний ресурс] / Т. А. Коляда, А. В. Ковалюк // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2018. – № 2. – С. 135–153. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html.
Зібрання