Створення МБТ в зонах (залах) прильоту у пунктах пропуску через державний кордон

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи
Анотація
У тезах досліджене питання провадження безмитної торгівлі. Вказано на необхідність розширення міжнародної торгівлі, у тому числі – безмитної через duty-free магазини. Ці торгові підприємства досить стрімко розвиваються шляхом розширення асортименту продукції та підвищення якості обслуговування. Вивчено міжнародний досвід щодо діяльності магазинів безмитної торгівлі у зонах прильоту міжнародних аеропортів. Описано історію розгляду питання розміщення МБТ на в’їзді до нашої держави. Встановлено, що безмитна торгівля має величезний потенціал для економічного розвитку держави. Існує об’єктивна необхідність надання можливості відкриття МБТ на в’їзд в Україну принаймні у зонах прильоту міжнародних пунктів пропуску для авіаційного сполучення. Внесення відповідних змін у митне законодавство щодо зазначеного питання не лише сприятиме розвитку аеропортів України, залученню прямих інвестицій у розвиток сервісного обслуговування пасажирів та підвищенню його рівня, а й забезпечить збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та зростання рівня зайнятості населення. The thesis explores the issue of duty-free trade implementation. It is stated that the need is to expand international trade, including duty-free through duty-free shops. These trading enterprise are developing rapidly by expanding the range of products and improving the quality of service. It is considered international experience in the activity of duty-free shops in the zones (halls) of arrival of international airports. Described the history of consideration of the issue of placing the duty-free shops at the entrance to our state It is established that duty-free trade has great potential for the economic development of the state. So, there is an objective need to provide the opportunity to open duty-free shops to enter Ukraine in the areas of arrival of international checkpoints for air communication. Amendments to the customs legislation on this issue will not only promote the development of Ukraine's airports, attraction direct investment in the development of passenger service and increase its level, but also increase budget revenues at all levels and increase employment.
Опис
Ключові слова
безмитна торгівля, магазини безмитної торгівлі, товари, зона (зала) прильоту, міжнародний аеропорт, duty-free trade, duty-free shops, goods, zone (hall) of arrival, international airport
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Створення МБТ в зонах (залах) прильоту у пунктах пропуску через державний кордон / С. В. Капітанець // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. Інтернет-конф., 17-24 травня 2019 р., Ірпінь / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи – Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи, 2019. – С. 102–105.
Зібрання