Підготовка професійних захисників України у системі бойового хортингу

Анотація
У статті розглядаються питання щодо вдосконалення способів і методів підготовки курсантів правоохоронних і військових закладів вищої освіти засобами бойового хортингу до виконання завдань професійної діяльності. Необхідність орієнтації процесу фізичної підготовки майбутніх офіцерів до виконання військово-професійної діяльності визначається метою і завданнями програми підготовки та методиками бойового хортингу. Робиться висновок про те, що планування фізичної підготовки курсантів вищих правоохоронних і військових навчальних закладів необхідно будувати з урахуванням етапів їх професійної діяльності та раціонального розподілу бюджету часу, виділеного на заняття бойовим хортингом, а також беручи до уваги доцільність підсумованого ефекту декількох тренувальних занять. Фізична підготовка дозволяє вибірково впливати на виховання морально-вольових і фізичних якостей, необхідних співробітникам силових структур у професійній діяльності. Викладено особливості професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів правоохоронних і військових факультетів, які займаються бойовим хортингом. На підставі отриманих даних розроблена і експериментально обґрунтована методика професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів засобами бойового хортингу. Розглядаються питання ціннісних орієнтацій курсантів у сфері фізичної культури, характеру та спрямованості навчального матеріалу з бойової та функціональної професійної підготовки, підвищення рівня самосвідомості і відповідальності курсантів як суб'єктів освітнього процесу, необхідності формування та виховання курсанта як суб'єкта власної фізичної культури і патріотичних цінностей громадянина України. The article considers the issues of improving the ways and methods of training cadets of law enforcement and military institutions of higher education by means of combat horting to perform the tasks of professional activity. The need to orient the process of physical training of future officers to perform military-professional activities is determined by the purpose and objectives of the training program and methods of combat horting. It is concluded that the planning of physical training of cadets of law enforcement and military schools should be based on the stages of their professional activities and the rational distribution of the budget allocated for combat horting, as well as taking into account the feasibility of the summary effect of several training sessions. Physical training allows you to selectively influence the education of moral and volitional and physical qualities needed by law enforcement officers in their professional activities. Peculiarities of professional and applied physical training of cadets of law enforcement and military faculties engaged in combat horting are described. On the basis of the received data the technique of professionally-applied physical training of cadets by means of combat horting is developed and experimentally substantiated. The value orientations of cadets in the field of physical culture, the nature and direction of educational material on combat and functional training, raising the level of self-awareness and responsibility of cadets as subjects of the educational process, the need to form and educate cadets as a subject of their own physical culture and patriotic values. a citizen of Ukraine.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, національна система підготовки, захисники України, фізичне виховання, спорт, загальна і спеціальна фізична підготовка, фізичний розвиток, спортивна діяльність, курсанти, соціалізація, самосвідомість, відповідальність, combat horting, national training system, defenders of Ukraine, physical education, sports, general and special physical training, physical development, sports activity, cadets, socialization, self-awareness, responsibility
Бібліографічний опис
Антоненко С. А. Підготовка професійних захисників України у системі бойового хортингу / С. А. Антоненко, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 52–62.
Зібрання