Управління фінансовими активами: підруч.: у 2-х ч. Ч. 1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь: Університет ДФС України
Анотація
У підручнику всебічно висвітлено сутність фінансових активів, їх види, процес управління фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і портфельного інвестування, управління фінансовими активами учасниками фінансового ринку, зокрема інституційними інвесторами. Положення підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Призначений науковцям, викладачам і здобувачам вищої освіти, практикам у сфері фінансової та страхової діяльності, фахівцям з управління акти-вами, а також широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку, зокрема управління фінансовими активами. The textbook thoroughly covers the nature of financial assets, their types, the process of managing financial assets, the specifics of portfolio theories and portfolio investing, the management of financial assets by financial market participants, in particular institutional investors. The provisions of the textbook are based on the current legal framework, use and analysis of the acquired domestic and foreign experience. Designed for academics, educators and higher education graduates, financial and insurance practitioners, asset management professionals, and the general public who are interested in financial market operations, including financial asset management.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, фінансові інструменти, фінансові активи, цінні папери, управління, інвестиційний портфель, інституційні інвестори, financial market, financial instruments, financial assets, securities, management, investment portfolio, institutional investors
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами : підруч. : у 2-х / Ю. М. Коваленко ; Університет ДФС України – Ірпінь, 2019. – Ч. 1. – 498 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 131).
Зібрання