Логіка

Анотація
Навчальний посібник створений на основі тривалого досвіду викладання авторами курсу логіки у закладах вищої освіти. Містить теоретичний курс, тести, приклади розв’язування вправ і завдань, словник основних понять, що допоможе студентам підготуватися до проведення лекційних і семінарських занять з дисципліни «Логіка». При висвітленні основних тем курсу поряд із традиційними засобами автори використали методи сучасної логіки. Видання буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів закладів вищої освіти (бакалаврів і магістрів), аспірантів, викладачів, а також усіх, хто бажає долучитися до скарбниці логічної науки. The study guide was created on the basis of the authors' long-term experience of teaching logic courses in higher education institutions. Contains a theoretical course, tests, examples of solving exercises and tasks, a dictionary of basic concepts that will help students prepare for lectures and seminars in the discipline "Logic". In covering the main topics of the course, along with traditional means, the authors used the methods of modern logic. The publication will be useful for a wide range of readers: listeners, students of higher education institutions (bachelor's and master's), graduate students, teachers, as well as everyone who wants to join the treasury of logical science.
Опис
Ключові слова
логіка, логічна характеристика, судження, мислення, закони логіки, logic, logical characteristic, judgment, thinking, laws of logic
Бібліографічний опис
Богдановський І. В. Логіка : навч. посіб. [Електронний документ] / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна, І. М. Савицька ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 310 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 76).