Програмування тренувального процесу кваліфікованих футболістів у річному макроциклі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Управління навчально-тренувальним процесом кваліфікованих футболістів базується на плануванні, моделюванні та програмуванні. Термін програмування включає процеси формування установки, які використовуються при плануванні тренувального процесу кваліфікованих футболістів (до яких відносяться спортсмени 1 спортивного розряду та кандидати в майстри спорту) з метою підвищення працездатності організму та реалізації його потенціал. . і приймати найкращі рішення як спортсмен під час ігрових ситуацій. Досягнення високих результатів у футболі можливе, коли тренувальний процес налагоджений, оптимізований і відповідає можливостям футболістів, що в подальшому сприяє досягненню максимального рівня їх підготовки, вдосконаленню техніко-тактичної майстерності, а також реалізації індивідуальних можливостей у футболі. Management of the educational and training process of qualified football players is based on planning, modeling and programming. The term programming includes the processes of formation of an attitude, which are used in planning the training process of qualified football players (which include athletes of the 1st sports category and candidates for masters of sports) in order to increase the performance of the body and realize its potential. . and making the best decisions as an athlete during game situations. Achieving high results in football is possible when the training process is adjusted, optimized and meets the capabilities of football players, which further contributes to the achievement of the maximum level of their training, improvement of technical and tactical skills, as well as the realization of individual opportunities in football.
Опис
Ключові слова
програмування, кваліфіковані футболісти, річний макроцикл, тренувальний процес, тестування, programming, qualified football players, annual macrocycle, training process, testing
Бібліографічний опис
Іващенко О. О. Програмування тренувального процесу кваліфікованих футболістів у річному макроциклі : кваліфікаційна робота / О. О. Іващенко ; наук. кер. І. Й. Малинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 52 с.