Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та удосконаленні обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Завданнями роботи є розглянути економічну суть дебіторської заборгованості та її класифікацію; розглянути оцінку та порядок визнання дебіторської заборгованості; проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства ПП «ДЕНК ТПР»; охарактеризувати організацію і методику обліку дебіторської заборгованості ПП «ДЕНК ТПР»; надати оцінку стану дебіторської заборгованості на підприємстві ПП «ДЕНК ТПР»; застосувати кореляційно-регресійний аналіз для досліджуваного підприємства; запропонувати методи управління дебіторською заборгованістю для підприємства «ДЕНК ТПР». Предметом дослідження є с теоретико-методичні та практичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Об’єктом дослідження виступає процес обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації для покращення процесів управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проведений аналіз дебіторської заборгованості допоможе краще організувати облік на підприємстві, також запропоновані рекомендації щодо управління дебіторською заборгованістю допоможуть покращити стан дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання. The purpose of the work is to substantiate the theoretical provisions and improve accounting and analytical support for the management of receivables at the enterprise. The tasks of the work are to consider the economic essence of receivables and their classification; consider the assessment and procedure for recognizing receivables; to analyze the financial and economic activity of the PE "DENK TPR" enterprise; describe the organization and method of accounting for receivables of PE "DENK TPR"; provide an assessment of the state of receivables at the PE "DENK TPR" enterprise; apply correlation-regression analysis for the enterprise under study; to propose methods of managing receivables for the DENK TPR enterprise. The subject of the study is the theoretical, methodological and practical principles of accounting and analytical support for the management of receivables at the enterprise. The object of the research is the accounting process analytical support for the management of receivables at the enterprise. Based on the results of the study, practical recommendations were formulated for improving the receivables management processes at the enterprise. The practical significance of the obtained results is that the analysis of receivables will help to better organize accounting at the enterprise, as well as the proposed recommendations on managing receivables will help to improve the state of the subject's receivables management.
Опис
Ключові слова
дебітори, заборгованість, дебіторська заборгованість, обліково-аналітичне забезпечення, облік і аналіз дебіторської заборгованості, debtors, debt, receivables, accounting and analytical support, accounting and analysis of receivables
Бібліографічний опис
Мацелик М. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю : кваліфікаційна робота / М. М. Мацелик ; наук. кер. Н. В. Параниця ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 73 с.