Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес Інформ
Анотація
Мета статті полягає в оцінці впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави за рахунок моніторингу індикаторів бюджетної безпеки України за період 2010–2018 рр. і розробці пропозицій щодо стабілізації системи державних фінансів у сучасних економічних умовах. Розкрито складові фінансової безпеки, розраховано індикатори бюджетної безпеки, зроблено їхнє порівняння з граничними значеннями згідно з Методичними рекомендаціями з визначення рівня економічної безпеки України та з’ясовано, що всі показники знаходяться в межах від задовільного до критичного рівня. На основі аналізу індикаторів бюджетної безпеки доведено, що основні дії уряду в даному напрямку мають стосуватися стабілізації економічної ситуації за рахунок оптимізації структури видатків бюджету, зменшення обсягу державного боргу та витрат на його обслуговування. Збільшення дефіциту бюджету сприяє нарощенню державних боргів за рахунок кредитів, які бере Україна для покриття дефіциту та погашення попередніх боргів, породжуючи тим самим боргову спіраль. Мінімізація бюджетних ризиків залежатиме від механізмів реагування на внутрішні та зовнішні виклики та загрози, які мають місце не лише у фіскальній сфері, а й у площині соціально-політичних трансформацій у державі. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності запровадження нових фіскальних правил задля посилення стійкості системи державних фінансів як інструменту державного регулювання економіки, який найбільше відповідає сучасним реаліям розвитку країни. The article is aimed at evaluating the impact of budget deficit on the financial security of the State by monitoring Ukraine’s budget security indicators for the period 2010–2018 and elaborating proposals to stabilize the system of public finances in today’s economic environment. The components of financial security are disclosed, indicators of budget security are calculated, they are compared with the limits according to the Methodical recommendations for determining the level of economic security of Ukraine, the result is that all indicators range from a satisfactory to a critical range. Based on the analysis of budget security indicators, it is proved that the main actions of the government in this direction should concern stabilizing the economic situation by optimizing the budget spending structure, reducing the volume of public debt and the cost of servicing it. The increase in the budget deficit contributes to the build-up of public debts by the cost of the loans that Ukraine takes to cover the deficit and to repay previous debts, thus creating a debt spiral. Minimizing the budgetary risks will depend on the mechanisms for responding to internal and external challenges and threats, which take place not only in the fiscal sphere, but also in the plane of socio-political transformations in the State. Prospect for further research in this direction lies in proving of the need to introduce new fiscal rules to strengthen the resilience of the public finance system as an instrument of the State regulation of the economy, that best suits the current realities of the country’s development.
Опис
Ключові слова
дефіцит бюджету, фінансова безпека, індикатори бюджетної безпеки, державні фінанси, управління дефіцитом бюджету., budget deficit, financial security, indicators of budget security, public finances, management of budget deficit.
Бібліографічний опис
Коляда Т. А. Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави [Електронний ресурс] / Т. А. Коляда, М. В Гуз // Бізнес Інформ. – 2019. – №7. – C. 266-272. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-7_0-pages-266_272.pdf
Зібрання