Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи: в досліджені та удосконалені організаційно-методичних підходів до обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства Завданнями роботи полягає в досліджені та аналізі структурних складових організаційно-методичних підходів та їх практичне застосування безпосередньо на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні аспекти обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства. Об’єктом дослідження виступає Приватне акціонерне товариство «Чумак» Базою дослідження виступає наукові статті на тему фінансової та бухгалтерської звітності, навчальні підручники за спеціальністю 071 « Облік і оподаткування», інтернет ресурси, дослідницька діяльність зарубіжних науковців в цій галузі знань. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо організації методичних підходів та були знайдені можливі рішення їх покращення для подальшого використання при обліку, аналізу та аудиту оборотних активів виробничого підприємства. The purpose of the work is to research and improve organizational and methodological approaches to accounting, auditing and analysis of current assets of a manufacturing enterprise The tasks of the work consist in the research and analysis of structural components of organizational and methodical approaches and their practical application directly at the enterprise. The subject of the study is theoretical, methodical and organizational aspects of accounting, auditing and analysis of current assets of a manufacturing enterprise. The object of the research is: Private joint-stock company "Chumak" The basis of the research is: scientific articles on the topic of financial and accounting reporting, textbooks on the specialty 071 "Accounting and taxation", Internet resources, research activities of foreign scientists in this field of knowledge. Based on the results of the research, the following were formulated: conclusions regarding the organization of methodological approaches and possible methods of their improvement were found for further use in the accounting, analysis and audit of current assets of the production enterprise.
Опис
Ключові слова
організаційно-методичні підходи, аудит, фінансова звітність, бухгалтерський облік, Закон України, оборотні активи, економічний аналіз, організаційні методи, organizational and methodical approaches, audit, financial reporting, accounting book, Law of Ukraine, current assets, economic analysis, organizational methods
Бібліографічний опис
Хоружий С. О. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та аналізу оборотних активів виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / С. О. Хоружий; наук. кер. М. О. Скорик ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 54 с.