Сертифікація дистанційних курсів як необхідна передумова забезпечення якості освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
London, England
Анотація
В період пандемії COVIDE-19 заклади вищої освіти активно впроваджують систему дистанційного навчання, завдання якої полягає у наданні здобувачам якісних освітніх послуг. Раніше дистанційна освіта у ЗВО застосовувалась не як основна форма навчання, а в більшою мірою як додаткова, що робило навчальний процес різноманітним у підході до вивчення освітніх компонентів. В Україні не існувало і не існує й досі єдиного підходу до запровадження систем дистанційного навчання; будь-який навчальний заклад обирає ту чи іншу систему, спираючись на програмне забезпечення власного виробництва, чи його купівлю українського або іноземного походження. Одна справа мати Портал дистанційної освіти з повним комплексом дистанційних курсів, інша – якість освітнього контенту, від якої залежатиме і якість освіти здобувачів. Саме з цією метою проводиться сертифікація усіх навчальних дистанційних курсів в Державному податковому університеті. Сертифіковані НДК можуть бути використані як засоби навчання для студентів денної, заочної та заочної (дистанційної) форм навчання та студентів відокремлених підрозділів на всіх етапах освітньої діяльності студентів під час вивчення відповідних дисциплін. В статті ретельно розглянуто етапи сертифікації на основі досвіду науково-педагогічних працівників університету. During the COVIDE-19 pandemic, higher education institutions are actively implementing a distance learning system, the task of which is to provide quality educational services to applicants. Previously, distance education in free economic education was used not as the main form of education, but rather as an additional one, which made the educational process diverse in the approach to the study of educational components. In Ukraine, there has not been and still is not a single approach to the introduction of distance learning systems; any educational institution chooses one or another system based on software of its own production or its purchase of Ukrainian or foreign origin. It is one thing to have a Portal of distance education with a full range of distance learning courses, another - the quality of educational content, which will depend on the quality of education of applicants. It is for this purpose that all distance learning courses at the State Tax University are certified. Certified courses can be used as teaching aids for full-time, part-time and distance (distance) students and students of separate departments at all stages of students' educational activities during the study of relevant disciplines. The article carefully considers the stages of certification based on the experience of research and teaching staff of the university.
Опис
1. Формування екологічного світогляду та культури безпеки студентів ВНЗ : монографія / І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко, Т.М. Чорна. К. : ТОВ «7БЦ», 2018. 171 с. 2. Положення про сертифікацію навчальних дистанційних курсів в системі дистанційного навчання Університету ДФС України. URL: http://surl.li/beolh (дата звернення: 09.01.2022). 3. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.01.2022).
Ключові слова
освітні компоненти, дистанційне навчання, дистанційні курси, методичне забезпечення освітнього процесу, сертифікація, експертиза, educational components, distance learning, distance courses, methodological support of the educational process, certification, examination
Бібліографічний опис
Авраменко Н. Л. Сертифікація дистанційних курсів як необхідна передумова забезпечення якості освіти [Електронний ресурс] / Н. Л. Авраменко, С. В. Сергієнко // Society and science. Problems and prospects : proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, 25-28 January 2022, London. ‒ England, 2022. ‒ P. 315‒324. ‒ DOI: 10.46299/ISG.2022.I.III
Зібрання