Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства

dc.contributor.authorСавченко Інна Вікторівна
dc.contributor.authorSavchenko Inna Viktorivna
dc.date.accessioned2023-03-23T12:18:21Z
dc.date.available2023-03-23T12:18:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою роботи є опрацювання цілісної системи науково-методичних положень і практичних рекомендацій з організації обліку та аудиту управління витратами на рівні суб’єктів господарювання. Завданнями роботи є: вивчення теоретичних питань обліку та аналізу витрат основної діяльності, зокрема: дослідження економічної сутності витрат, як об’єктів обліку та аналізу, їх класифікація; особливості формування витрат основної діяльності підприємства; передумов проведення аналізу витрат основної діяльності; дослідження основних економічних показників діяльності ПрАТ «Одеський коньячний завод» та розробка методики аналізу витрат основної діяльності на основі одного із видів діяльності даного підприємства; дослідити особливості організації обліку операційних витрат на підприємстві; охарактеризувати особливості синтетичного і аналітичного обліку собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) на ПрАТ «Одеський коньячний завод»; визначити методику аналізу витрат основної діяльності, використовуючи практичні дані базового підприємства. Предметом дослідження є організація та методика обліку та аналізу витрат на підприємствах сфери матеріального виробництва. Об’єктом є процеси формування витрат на вітчизняних підприємствах. Базою дослідження виступає ПрАТ «Одеський коньячний завод». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку витрат підприємства. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку витрат; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій що характеризують витрати підприємства. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку ПрАТ «Одеський коньячний завод». Робота містить 64 сторінок, 14 таблиць, 22 рисунків, 5 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 61 найменування. The purpose of the work is to develop a complete system of scientific and methodological provisions and practical recommendations for the organization of accounting and audit of cost management at the level of business entities. The tasks of the work are: the study of theoretical issues of accounting and analysis of the costs of the main activity, in particular: the study of the economic essence of costs as objects of accounting and analysis, their classification; peculiarities of formation of costs of the main activity of the enterprise; prerequisites for conducting an analysis of the costs of the main activity; research of the main economic indicators of PJSC "Odesa Brandy Plant" and development of a methodology for analyzing costs of the main activity based on one of the types of activity of this enterprise; to investigate the peculiarities of the organization of accounting of operating expenses at the enterprise; characterize the features of synthetic and analytical accounting of the cost of production (goods, works, services) at PJSC "Odesa Cognac Plant"; determine the method of analysis of the costs of the main activity, using practical data of the base enterprise. The subject of the study is the organization and methodology of accounting and cost analysis at enterprises in the field of material production. The object is the processes of cost formation at domestic enterprises. The basis of the research is PJSC "Odesa Cognac Plant". Based on the results of the study, proposals were formulated to improve the company's cost accounting. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information on cost accounting; the working documents of the auditor have been developed regarding the verification of the documentation of business transactions characterizing the company's expenses. The obtained results can be used when organizing the accounting of PJSC "Odesa Cognac Factory". The work contains 64 pages, 14 tables, 22 figures, 5 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 61 names.
dc.identifier.citationСавченко І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства : кваліфікаційна робота / І. В. Савченко ; наук. кер. В. М. Краєвський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 64 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/56
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectвитрати, облік витрат, методика та організація обліку витрат, аудит витрат.
dc.subjectcosts, cost accounting, method and organization of cost accounting, cost audit.
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства
dc.title.alternativeAccounting and analytical support for enterprise cost management
dc.typeOther
Файли