Досвід Китаю щодо організації та провадження безмитної торгівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезах досліджене питання провадження безмитної торгівлі у Китаї. Вказано, що сьогодні КНР – одна із найпотужніших економік світу, що сповідує стратегію глобалізації та характеризується інвестиційною привабливістю, динамічним розвитком промислового виробництва та інфраструктури, зміцненням ролі у геоекономічних процесах і регіонального лідерства. Також торгово-економічні відносини між КНР та Україною доволі міцні. Розглянуто: Митний Закон КНР, а саме до тієї її частини, у котрій йдеться про обов’язок здійснювати управління магазином безмитної торгівлі; китайську систему ліцензування операторів безмитної торгівлі; особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі, а саме – процедури щодо їх відкриття та функціонування, розташування приміщень, перелік цільових споживачів, товарні групи. Зазначено, що на компетентні митні органи покладається відповідальність за систематичний нагляд за діяльністю магазинів безмитної торгівлі, за нагляд та адміністрування безмитної торгівлі, а також за нагляд за асортиментом та групами товарів, представлених такими магазинами. Встановлено, що досвід Китаю у сфері здійснення безмитної торгівлі характеризується такими нетиповими для інших країн рисами, як: 1) робота магазинів безмитної торгівлі не лише «на виїзд», що є найбільш поширеною світовою практикою, але й «на локації» (торгові безмитні центри у великих містах); 2) обов’язковість наявності при магазинів безмитної торгівлі контрольованого складу безмитних товарів і, відповідно, розроблені кваліфікаційні вимоги до організації їх роботи; 3) доволі непроста бюрократична процедура реєстрації магазинів безмитної торгівлі та початку його роботи, що характеризується залученням кількох адміністративних «гравців». The thesis explores the issue of duty-free trade implementation in China. It is stated that today China is one of the most powerful economies in the world today, which adheres to the strategy of globalization and is characterized by investment attractiveness, dynamic development of industrial production and infrastructure, strengthening of role in geo-economic processes and regional leadership. Also, trade and economic relations between the PRC and Ukraine are quite strong. It is considered: The Customs Law of the People's Republic of China, in particular to that part, which states the duty to operate a duty-free shop; Chinese duty-free licensing system; features of duty-free shops, namely – procedures for their opening and operation, location of premises, the list of target consumers, product groups. It is stated that the competent customs authorities are responsible for the systematic supervision of duty-free shops, for the supervision and administration of duty-free trade, as well as for the supervision of the assortment and groups of goods represented by such shops. It is established that China's experience in the field of duty-free trade is characterized for other countries by such atypical features as: 1) the work of duty-free shops, not only “on departure”, which is the most common world practice, but also “on location” (duty-free shopping centres in big cities); 2) the obligation of the presence in the duty-free shops of a controlled warehouse of duty-free goods and, accordingly, developed qualification requirements for the organization of their work; 3) rather complicated bureaucratic procedure for registration of duty-free shops and the beginning of its work, characterized by the involvement of several administrative “players”.
Опис
Ключові слова
безмитна торгівля, магазини безмитної торгівлі, Китай, duty-free trade, duty-free shops, China
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Досвід Китаю щодо організації та провадження безмитної торгівлі / С. В. Капітанець // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України : матер. круглого столу, 16-17 травня 2019 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019 р. – С. 71–74.
Зібрання