Управління податковим відомством на основі ключових показників ефективності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічний вісник
Анотація
У роботі висвітлюються результати застосування методології інтегральної згортки ключових показників економічної ефективності територіальних підрозділів податкового відомства держави: результати збору податків, продуктивність, затратність, динаміка цих показників. Сформовані критерії для групування територіальних податкових підрозділів за значеннями показника результативності з метою прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень. У роботі сформовані рекомендації щодо використання запропонованого підходу у цілепокладанні при прийнятті управлінських рішень на основі «сігма-управління». The paper highlights the results of applying the methodology of integral convolution of key indicators of economic efficiency of territorial subdivisions of the tax authority of the state: results of tax collection, productivity, cost, dynamics of indicators. The criteria for grouping of territorial tax divisions according to the values of the indicator of effectiveness for the purpose of making tactical and strategic management decisions are formed. The paper formulates recommendations on the use of the proposed approach in goalsetting when making managerial decisions based on the "sigma" management.
Опис
Ключові слова
операційна діяльність, адміністрування податків, ефективність, продуктивність, прийняття рішень, система управління якістю., operations; tax administration; productivity; decision making; quality management system.
Бібліографічний опис
Редич О. В. Управління податковим відомством на основі ключових показників ефективності / О. В. Редич // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування.. – 2018. – Вип. 2. – С. 169–177.
Зібрання