Податкова діяльність держави як детермінанта регіональної економічної політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Причорноморські економічні студії
Анотація
У статті з точки зору емерджентності розглядаються еволюційні зміни в економіці і податкових відносинах які призвели до зміни парадигми соціально-економічного розвитку простору, через що виникають нові господарські імплікації. Обґрунтовано, що в умовах розвитку емерджентної економіки формою прояву таких змін є податкова діяльність держави, засобом реалізації якої виступає податкова система, поєднуючи три складники: власне систему оподаткування, систему адміністраторів податків та податкові відносини, що встановлюються між органами державної влади, місцевого самоврядування та платниками податків на всіх етапах податкового процесу. Визначено, що складники емерджентності, які присутні в ринкових процесах, зумовлені впливом інституційного порядку, а не однією лише раціональністю індивідів. Саме фіскальний ефект формує дієві мотиваційні чинники, які стимулюють органи місцевого самоврядування до максимізації мобілізації податків, зборів та обов’язкових платежів. The article substantiates that in the development of emergent economy the form of such changes is the tax activity of the state, the means of which is the tax system, combining three components: the actual tax system, the system of tax administrators and tax relations established between public authorities, local governments and taxpayers at all stages of the tax process.
Опис
Ключові слова
податкова діяльність держави, регіональна податкова політика, податкова система, компроміс інтересів суб’єктів податкових відносин, формальні та неформальні інститути, інституції, емерджентність, соціально-економічний розвиток регіонів, просторовий розвиток., tax activity of the state, regional tax policy, tax system, compromise of interests of subjects of tax relations, formal and informal institutions, institutions, emergence, socio-economic development of regions.
Бібліографічний опис
Теліщук М. М. Податкова діяльність держави як детермінанта регіональної економічної політики / М. М. Теліщук // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 52, Ч. 2. – С. 86–93.
Зібрання