Обліково-аналітичне забезпечення управління публічними закупівлями замовників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є теоретичне обґрунтування та практичне застосування інструментарію обліково-аналітичного забезпечення в управлінні публічними закупівлями. Завданнями роботи є: - вивчити теоретико-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями замовників; - провести аналіз обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями державного податкового університету; - проаналізувати ефективність управління публічними закупівлями та напрями вдосконалення управління публічними закупівлями державного податкового університету; - провести економіко-математичне моделювання в управлінні публічними закупівлями Державного податкового університету. Предметом дослідження є обліково-аналітичне забезпечення управління публічними закупівлями. Об’єктом дослідження виступають публічні закупівлі замовників. Базою дослідження виступає Державний податковий університет. За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації, щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління публічними закупівлями замовників. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності в Державному податковому університету та інших установах та організаціях України з метою вдосконалення управління публічними закупівлями. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: фахівцям публічних закупівель, бухгалтерам, аналітичним працівникам. Кваліфікаційна робота містить 68 сторінок, 18 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел з 40 найменувань, 10 додатків. The purpose of the qualification work is the theoretical justification and practical application of the tools of accounting and analytical support in the management of public procurement. The tasks of the work are: - to study the theoretical and methodological principles of accounting and analytical management of public procurement of customers; - conduct an analysis of the accounting and analytical support for public procurement management of the State Tax University; - to analyze the efficiency of public procurement management and directions for improvement of public procurement management of the State Tax University; - to conduct economic and mathematical modeling in the public procurement management of the State Tax University. The subject of research is the accounting and analytical support of public procurement management. The object of research is public procurement of customers. The basis of the research is the State Tax University. According to the results of the research are formulated conclusions and recommendations regarding the improvement of accounting and analytical support for the management of public procurement of customers. The obtained results can be used in practical activities at the State Tax University and other institutions and organizations of Ukraine in order to improve the management of public procurement. This work will be useful for students studying at economic faculties, graduate students and teachers, as well as practical workers: public procurement specialists, accountants, analytical workers. Thesis contains 68 pages, 18 tables, 12 figures, a references with 40 titles, 10 appendices.
Опис
Ключові слова
публічні закупівлі, обліково-аналітичне забезпечення, PROZORRO, аналіз закупівель ДПУ, управлінський облік, облік в ДПУ., public procurement, accounting and analytical support, PROZORRO, analysis of STU purchases, management accounting, accounting in the STU.
Бібліографічний опис
Ключко О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління публічними закупівлями замовників : кваліфікаційна робота / О. О. Ключко ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 68 с.