Методологічні основи управління ризиками у адмініструванні податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)
Анотація
У статті висвітлюються методологічні основи управління ризиками у галузі оподаткування. Даються означення податкових ризиків держави і платника податків, розкривається суб’єктивно-об'єктивна сутність податкових ризиків, наводиться класифікація ризиків діяльності органів ДПС України. Подана авторами система понять і класифікація ризиків дозволяє сформувати концептуальні засади побудови ризико-орієнтованої системи адміністрування податків. The article shed the light on the methodological bases of management by risks in taxadministrating. In article are given: definitions of tax risks of the gavernement and the payer of taxes; classification of risks of activity of authorities of tax service of Ukraine; revealation subjectively-objective essence of tax risks. The system of concepts developed by authors and classification of risks allows to generate conceptual approaches of construction risk-focused of system of administration of taxes.
Опис
Ключові слова
адміністрування податків, податкові ризики, управління ризиками, операційні ризики, ризико-орієнтована система адміністрування податків, система підтримки прийняття рішень, СППР, DSS, система управління якістю., tax administration, tax risks, risk management, operational risk, risk-based system of tax administration, DSS, quality management system.
Бібліографічний опис
Вітлінський В. В. Методологічні основи управління ризиками у адмініструванні податків / В. В. Вітлінський, О. В. Редич // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 3 (46). – С. 107–113.
Зібрання