Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні

Анотація
У виданні досліджено ефективність державної політики у сфері акцизного оподаткування сигарет в Україні та країнах-членах ЄС. Проаналізовано практику акцизного оподаткування сигарет, визначено соціально-економічні передумови існування незаконного ринку сигарет, його структуру, характерні риси розвитку та джерела походження. Окреслено напрями вдосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет з метою протидії їх незаконному виробництву та обігу. The publication examines the effectiveness of state policy in the field of cigarette excise taxation in Ukraine and EU member states. The practice of excise taxation of cigarettes was analyzed, the socio-economic prerequisites for the existence of the illegal cigarette market, its structure, characteristic features of development and sources of origin were determined. The directions for improving the policy in the field of excise taxation of cigarettes with the aim of countering their illegal production and circulation are outlined.
Опис
Ключові слова
державна політика, акцизне оподаткування, акциз, незаконний обіг товарів, незаконне виробництво, state policy, excise taxation, excise duty, illegal circulation of goods, illegal production
Бібліографічний опис
Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування сигарет та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні [Електронний ресурс] / К. Швабій, В. В. Макаренко, Н. В. Новицька, М. Д. Пасічний, І. І. Хлєбнікова ; Global Research on Optimal Ways for Development(GROWFORD) Institute. – Київ, 2021. – 105 с. – Режим доступу : https://www.growford.org.ua/research/udoskonalennya-polityky-u-sferi-aktsyznogo-opodatkuvannya-sygaret-ta-prydiyi-yih-nezakonnomu-vyrobnyttsvu-ta-obigu-v-ukrayini/
Зібрання