Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики:досвід, стратегії і перспективи

Анотація
Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції відображають сучасні тенденції розвитку професійної освіти в Україні, теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури; висвітлюють проблеми формування культурно-освітнього середовища закладів професійної освіти, окреслюють перспективні шляхи управління розвитком культурно-освітнього середовища закладів професійної освіти. Узагальнено педагогічний досвід використання інноваційних технологій формування професійної культури майбутніх фахівців у закладах професійної освіти. Materials of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference reflect the current trends in the development of vocational education in Ukraine, the theoretical and methodological foundations of the development of professional culture; highlights the problems of forming the cultural and educational environment of vocational education institutions, outlining promising ways of managing the development of the cultural and educational environment of vocational education institutions. The pedagogical experience of using innovative technologies of formation of professional culture of future specialists in vocational education institutions is generalized.
Опис
Ключові слова
розвиток професійної культури, майбутні фахівці, досвід, стратегії, перспективи., development of Professional Culture, future professionals, experience, strategies and prospects.
Бібліографічний опис
Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи : матер. IІІ Всеукраїнської наук.– практ. конф., 23 травня 2019 р. / за заг. ред. О. А. Пілевич, Л. М. Петренко ; Мін–во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Нац. Авіаційний ун–т, Нац. академія статистики, обліку та аудиту, Ірпінський держ. коледж економіки та права. – Київ–Ірпінь, 2019. – 168 с.