Економічна та фінансова безпека держави: міжнародний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Germany
Анотація
Метою дослідження є обґрунтування нових підходів до формування системи економічної безпеки та її складових, зокрема фінансової складової, з метою забезпечення цілісності системи з точки зору можливості ефективного функціонування в нових економічних умовах, які характеризуються змінами форм взаємодії промисловості з банківською системою, податковою системою; змінами в політиці держави, які ускладнюють механізм взаємодії з бізнес-структурами. У монографії основну увагу приділено економічній сутності фінансової безпеки та взаємодії її складових. Представлено узагальнення та розвиток сучасного міжнародного досвіду. Обґрунтовано загальні концепції та можливості адаптації зарубіжного досвіду у фінансовому механізмі соціального забезпечення військовослужбовців, проаналізовано систему індикаторів боргової безпеки для визначення рівня боргової стійкості держави. The research is aimed at substantiating new approaches to the formation of the system of economic security and its components, in particular the financial component, in order to ensure the integrity of the system from the point of view of the possibility of effective functioning in new economic conditions, characterized by changes in the forms of interaction of industry with the banking system, the tax system; changes in the state policy, which complicate the mechanism of interaction with business structures. The monograph focuses on the economic essence of financial security and the interaction of its components. The generalisation and development of modern international experience are presented. The general concepts and possibilities of adaptation of foreign experience in the financial mechanism of social security for military personnel are substantiated, and the system of debt security indicators is analysed to determine the level of debt sustainability of the state.
Опис
Ключові слова
Економічна безпека, Фінансова безпека, Фінансовий механізм, Податкова система, Соціальне забезпечення, Economic sequrity, Financial sequrity, Financial mechanism, Tax system, Social security
Бібліографічний опис
Davydenko N. Economic and financial sequrity of the state: international Aspect : Monograph. / N. Davydenko. – Verlag. SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2024. –382 p.
Зібрання