Розвиток швидкісно-силових здібностей учнів під час спортивної ігрової діяльності.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання впливу методу динамічних зусиль на розвиток швидкісно-силових здібностей учнів під час спортивної ігрової діяльності. Досліджувався вплив даного методу на раціональну побудову тренувального процесу, що призводить до зростання функціональних можливостей організму юних футболістів та вдосконалення усього комплексу заходів, відповідальних за підготовку до загальної діяльності. Запропоновані методичні рекомендації використання спортивної ігрової діяльності як засобу розвитку швидкісно-силових якостей учнів середніх класів дозволить поліпшити рівень розвитку фізичних якостей. T The qualification work deals with the influence of the method of dynamic efforts on the development of speed and strength abilities of students during sports game activities. The influence of this method on the rational construction of the training process, which leads to an increase in the functional capabilities of the body of young football players and the improvement of the whole complex of measures responsible for preparation for general activities, was studied. The proposed methodical recommendations for the use of sports game activities as a means of developing speed and strength qualities of middle school students will improve the level of development of physical qualities.
Опис
Ключові слова
футбол, удари по м’ячу, відстань, обробка м’яча, гравець, контроль м’яча, football, ball kicks, distance, ball handling, player, ball control
Бібліографічний опис
Шевц В. О. Розвиток швидкісно-силових здібностей учнів під час спортивної ігрової діяльності : кваліфікаційна робота / В. О. Шевц ; наук. кер. В. О. Гаврилюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 45 с.