Викладання англійської мови студентам-правникам в умовах воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво : MANS w Łomży
Анотація
Воєнний стан докорінним чином вплинув на усі аспекти життя українського суспільства. Не є виключенням і сфера вищої освіти, зокрема правничої, ключовими завданнями якої є підготовка фахівців до захисту прав людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права. Мета тез – висвітлення процесу викладання англійської мови студентам-правникам в умовах воєнного стану в Україні (з досвіду роботи у Державному податковому університеті, м. Ірпінь). Активізація мотивації навчання, комунікативної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу в умовах воєнного стану відбувається завдяки використанню у викладанні низки активних і інтерактивних методів навчання, зокрема, ситуаційного аналізу (кейс-стаді), розв’язання проблемних завдань і проблемних ситуацій з фаху, залучення до дискусій (під час відеоконференцій і на платформі Moodle ДПУ), психологічної підтримки у стресових ситуаціях. Martial law has significantly affected all aspects of life in Ukraine. The field of higher education, including legal education, is no exception, as its key tasks are to train specialists to protect human rights and fundamental freedoms, and the establishment of the rule of law. The purpose of the paper is to highlight some aspects of the process of teaching English for law students under martial law in Ukraine (based on the experience of working at State Tax University, Irpin). Enhancing learning motivation and communicative interaction among the participants of the educational process under martial law is achieved through the use of a number of active and interactive teaching methods, in particular, situational analysis (case studies), solving problematic tasks and problematic situations in the profession, engaging in discussions (via video conferences and State Tax University's Moodle platform), and psychological support in stressful situations.
Опис
Ключові слова
викладання іноземної мови, воєнний стан, заклад вищої освіти, дистанційний формат організації освітньої діяльності, teaching a foreign language, martial law, higher education institution, distance learning format
Бібліографічний опис
Хмизова О. Викладання англійської мови студентам-правникам в умовах воєнного стану в Україні / О. Хмизова // Інтеграція вищої юридичної освіти України з європейським освітнім простором-виклики внутрішньої безпеки під час воєнного стану : матер. з Міжнар. наук.-практ. конф., Ломжа-Харків, 15.02.2023 р. / за наук. ред. д. інж. П. Поніхтера, к. п. н. З. Шарлович. – Видавництво : MANS w Łomży, 2023. – C. 268–270.
Зібрання