Бізнес-переговори та посередництво: психологічний аспект

Анотація
У навчальному посібнику викладено матеріал, який допоможе: зрозуміти здобувачам вищої освіти психологічну сутність переговорного процесу, що зі свого боку сприятиме формуванню у майбутніх спеціалістів уміння аналізувати та систематизувати прослуханий і прочитаний матеріал; застосовувати принципи й методи психологічної науки до аналізу конкретних життєвих ситуацій, суперечностей і проблем, які мають місце як у житті, так і в професійній діяльності; опанувати психологічні умови, стратегії та механізми переговорної діяльності, техніку й тактику аргументування як інструмент переговорної діяльності; орієнтуватися у науковій літературі з проблем бізнес-переговорів і посередництва (медіації); розробляти рекомендації щодо психологічного забезпечення успішності переговорів; знати особливості міжнародних переговорів як предмета дослідження й національних стилів ведення міжнародних переговорів. Посібник призначений для використання в роботі психологів, а також буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, які вивчають курси «Психологія», «Менеджмент», «Економіка», «Право», «Політологія», педагогічних працівників, соціальних педагогів, соціальних працівників, юристів, будівельників, економістів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, а також для тих, кого цікавлять проблеми розв’язання конфліктних ситуацій, спірних питань за допомогою переговорів і посередництва. The textbook contains material that will help: to understand the psychological essence of the negotiation process, which, in turn, will help to form the ability of future specialists to analyse and systematise the material they have heard and read; apply the principles and methods of psychological science to the analysis of specific life situations, contradictions and problems that occur both in life and in professional activities; master the psychological conditions, strategies and mechanisms of negotiation, techniques and tactics of argumentation. The manual is intended for use in the work of psychologists, and will also be useful for teachers of higher education institutions, students of higher education, studying courses in Psychology, Management, Economics, Law, Political Science, teachers, social workers, social workers, lawyers, builders, economists, managers of all levels who work with people, as well as for those interested in resolving conflict situations, disputes through negotiation and mediation.
Опис
Ключові слова
бізнес-переговори, посередництво, переговорна діяльність, переговорний процес, медіація, business negotiations, mediation, negotiation activity, negotiation process, mediation
Бібліографічний опис
Заушнікова М. Ю. Бізнес-переговори та посередництво: психологічний аспект : навчальний посібник / М. Ю. Заушнікова, Р. А. Калениченко, А. С. Коханець ; Державний податковий університет. – Ірпінь, 2024. – 196 с.