Особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Геополітика України: історія і сучасність
Анотація
У статті досліджуються особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах посилення сучасних викликів. Аналізуються як зовнішні, так і внутрішні чинники формування геополітичної суб’єктності України. Акцентується увага на сприйнятті міжнародним співтовариством України як незалежної європейської держави та суб’єкта міжнародних правових відносин. Досліджуються можливості і ресурси Української держави для нарощування геополітичного потенціалу. Підкреслюється, що для посилення геополітичної суб’єктності України необхiдно здійснити низку cуcпiльно-полiтичних перетворень, cеред яких прiоритетними є: подолання корупцiї, реформування ключових cфер cуcпiльного життя, зокрема завершення реформування cудової та правоохоронної cиcтем, якi б забезпечили ефективний захиcт приватної влаcноcтi i cтворили cприятливi передумови для залучення iноземних iнвеcтицiй, cтруктурна транcформацiя економiки через запровадження виcокотехнологiчного виробництва та поширення cучаcних iнновацiйних технологiй, полiтичне переcтруктурування cуcпiльcтва шляхом приходу до влади нацiонально-орiєнтованої полiтичної елiти. The article examines the peculiarities of the formation of geopolitical subjectivity of Ukraine in the conditions of increasing modern challenges. Both external and internal factors of the formation of geopolitical subjectivity of Ukraine are analyzed. Attention is focused on the international community's perception of Ukraine as an independent European state and a subject of international legal relations. The possibilities and resources of the Ukrainian state for building up the geopolitical potential are studied. It is emphasized that in order to strengthen the geopolitical subjectivity of Ukraine, it is necessary to carry out a number of socio-political transformations, among which the priorities are: overcoming corruption, reforming key areas of public life, in particular, completing the reform of the judiciary and law enforcement, which would ensure effective protection of private property and create favorable prerequisites for attracting foreign investments, structural transformation of the economy through the introduction of high-tech production and the spread of new innovative technologies, political restructuring of society through the coming to power of a nationally oriented political elite.
Опис
Ключові слова
Україна, геополітична суб’єктність, м’яка і жорстка сили, геополітичні орієнтації., Ukraine, a geopolitical entity, is soft and hard forces, geopolitical orientations.
Бібліографічний опис
Чупрій Л. Особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах глобалізації / Л. Чупрій // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2 (25). – С. 29–40.
Зібрання