Організаційна складова вищої ланки церковного правосуддя в Середні віки та ранньо-модерну добу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ТОВ ТВОРИ
Анотація
Тези присвячено організаційному складнику ординарного трибуналу Апостольського Престолу Римській Роті, найстаршому з діючих європейських судів. Історія Роти як інституту пов’язана з історією розвитку канонічного права, церковної судової системи і судового процесу. Діяльність аудиторів (папських суддів) почала приймати форму ієрархічно організованої корпорації. Сплеск адміністративної реорганізації інститутів папської курії, що прийшовся на авіньонський період в історії римського папства, сприяв «бюрократизації» та професіоналізації папського управління та правосуддя. Автор доходить наступних висновків: 1. Внутрішня еволюція папської курії на певному етапі розвитку призвела до поглиблення спеціалізації окремих її підрозділів, в тому числі виникнення папського суду. 2. В середні віки папский трибунал не тільки вища ланка в ієрархії судової влади, Римській Роті відводилося роль правотворчого фактора найвищої ваги. 3. Протягом класичного Середньовіччя та раннього Нового часу Римська Рота була найвпливовішою судовою інстанцією на всьому християнському Заході. 4. Організація, процедури судочинства та фіксація прийнятих рішень Римської Роти стали прикладом для наслідування для тогочасних світських судових установ. Theses are devoted to the Roman Rota, the organizational component of the ordinary tribunal of the Apostolic See, the oldest of the active European courts. The history of the Rota as an institution is connected with the history of the development of canon law, the church judicial system and the judicial process. The activity of the auditors (papal judges) began to take the form of a hierarchically organized corporation. The burst of administrative reorganization of the institutions of the papal curia, which occurred during the Avignon period in the history of the Roman papacy, contributed to the "bureaucratization" and professionalization of papal administration and justice. The author reaches the following conclusions: 1. The internal evolution of the papal curia at a certain stage of development led to the deepening of the specialization of its individual units, including the emergence of the papal court. 2. In the Middle Ages, the papal tribunal was not only the highest link in the hierarchy of judicial power, the Roman Rota was assigned the role of a law-making factor of the highest importance. 3. During the classical Middle Ages and early modern times, the Roman Rota was the most influential court in the entire Christian West. 4. The organization, judicial procedures and recording of the decisions made by the Roman Rota became an example to follow for the secular judicial institutions of the time.
Опис
Ключові слова
канонічне право, Корпус канонічного права, церковна судова система, Римська Рота, аудітори., Canon Law, Corpus Iuris Canonici, Judicial System of the Church, Rota Romana, Auditors.
Бібліографічний опис
Санжаров В. А. Організаційна складова вищої ланки церковного правосуддя в Середні віки та ранньо-модерну добу / В. А. Санжаров // «V Всеукраїнські науково-правові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник : зб. матер., 28 жовтня 2021 р., м. Ірпінь / за заг. ред. А. Є. Шевченка. – Вінниця : ТОВ ТВОРИ, 2021. – С. 125–130.
Зібрання