Стратегічний аналіз корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Хмельницького національного університету
Анотація
У статті визначено сутність поняття корпоративна соціальна відповідальність та зазначено перелік чинників впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на результативність відповідальної діяльності. Досліджено та апробовано комплексні методи, що призначені для оцінювання ситуації та вибору стратегій, такі як SWOT-аналіз та модифікована матриця SPACE-аналізу. Побудовано матрицю стратегічного положення корпоративної соціальної відповідальності за методом SPACE-аналізу для ПАТ «ФАРМАК». Виявлено шляхи подолання слабких сторін при веденні відповідальної діяльності та визначено перспективи відповідальної діяльності в контексті стратегічного розвитку підприємства. The article defines the essence of the concept of corporate social responsibility and specifies a list of factors influencing the external and internal environment on the performance of responsible activities. Complex methods that are used to assess the situation and select strategies, such as SWOT analysis and a modified SPACE analysis matrix, have been studied and tested. A matrix of the strategic position of corporate social responsibility was constructed using the SPACE-analysis method for PC “Farmak”. The ways of overcoming weaknesses in conducting responsible activities are identified and the prospects for responsible activities are defined in the context of the strategic development of the enterprise.
Опис
Ключові слова
корпоративна соціальна відповідальність, стратегічний розвиток, комплексні методи оцінювання, SWOT-аналіз, матриця SPACE-аналізу., corporate social responsibility, strategic development, integrated assessment methods, SWOT-analysis, matrix SPACE-analysis.
Бібліографічний опис
Гурочкіна В. В. Стратегічний аналіз корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Гурочкіна, Л. В. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 3. Том 3. – С. 198–205. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/zmisthtme.htm
Зібрання