Бухгалтерський облік

Анотація
Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Бухгалтерський облік». У ньому розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначаються його сутність та прикладний зміст основних облікових категорій. Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання, які забезпечать набуття навичок та вмінь щодо застосовування на практиці основних методів, способів та засобів отримання, зберігання та обробки інформації; складання первинних документів і регістрів обліку; використання набутих знань з метою складання фінансової звітності. Видання призначене для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання). The study guide is prepared in accordance with the work program of the "Accounting" course. It examines the theoretical foundations of accounting, defines its essence and applied content of the main accounting categories. The study guide contains practical material and tasks for self-study, which will ensure the acquisition of skills and abilities regarding the practical application of the main methods, methods and means of obtaining, storing and processing information; compilation of primary documents and accounting registers; use of acquired knowledge for the purpose of drawing up financial statements. The publication is intended for training students of higher education at the first (bachelor) level of specialty 071 "Accounting and taxation" (full-time and part-time).
Опис
Ключові слова
Бухгалтерський облік, господарський облік, господарські операції, бухгалтерський баланс, облік на підприємстві, власний капітал, Accounting, business accounting, business operations, balance sheet, accounting at the enterprise, equity
Бібліографічний опис
Бухгалтерський облік : навч. посіб. [Електронний документ] / В. М. Краєвський, О. П. Колісник, Н. В. Гуріна [та ін.]. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 388 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 94).