Методичні підходи та організація обліку та аудиту власного капіталу підприємства за матеріалами АТ «Ельворті»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо удосконалення методичних підходів та організації обліку та аудиту власного капіталу. Завданнями роботи є:вивчити економічну сутність власного капіталу, його структуру та характеристику складових;дослідити нормативно-правового забезпечення формування та змін власного капіталу підприємств;розробити елементи облікової політики щодо складових власного капіталу;дослідити організацію та методику обліку складових власного капіталу;визначити розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій;дослідити організаційно-методичні аспекти аудиту власного капіталу підприємства;визначити напрями удосконалення організації та методики аудиту власного капіталу. Предметом дослідження є організаційні та методичні аспекти обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження виступають складові власного капіталу підприємства. Базою дослідження виступає АТ «Ельворті». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту власного капіталу на досліджуваному підприємстві. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку складових власного капіталу; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій досліджуваного підприємства з власним капіталом. Одержані результати можуть бути використані при організації обліку АТ «Ельворті». Робота містить 67 сторінок, 17 таблиць, 6 рисунків, 7 формул, 10 додатків. Список використаних джерел складається з 59 найменувань. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to develop recommendations for improving methodical approaches and organization of accounting and auditing of own capital. The tasks of the work are: to study the economic essence of own capital, its structure and characteristics of its components; to investigate the regulatory legal support for the formation and changes in the equity capital of enterprises; to develop elements of the accounting policy regarding the components of equity capital; to investigate the organization and method of accounting for the components of equity capital; determine the disclosure of information about equity capital in financial reporting under the conditions of using information systems and computer technologies; to investigate the organizational and methodological aspects of the audit of the company's own capital; determine directions for improving the organization and methods of equity audit. The subject of the study is the organizational and methodical aspects of accounting for the company's own capital. The object of the research is the components of the company's own capital. The basis of the research is joint-stock company of«Elworthy». Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and auditing of equity capital at the researched enterprise. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of equity components; working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic transactions of the investigated enterprise with its own capital. The obtained results can be used in the organization of accounting the joint-stock company of «Elworthy». The work contains 67 pages, 17table, 6drawing, 7 formulas. The list of the used sources is counted by 59 names. In-process 10 additions. Year of implementation of diploma work 2021-2022. Year of defence of work in 2023.
Опис
Ключові слова
складові власного капіталу, облік власного капіталу, методика та організація обліку власного капіталу, аудит власного капіталу, components of equity capital, accounting of equity capital, method and organization of accounting of equity capital, audit of equity capital.
Бібліографічний опис
Томша А. О. Методичні підходи та організація обліку та аудиту власного капіталу підприємства за матеріалами АТ «Ельворті» : кваліфікаційна робота / А. О. Томша ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 67 с.