Державне управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У монографії досліджено теоретичні та практичні засади управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти, сучасний стан вищої освіти в Європі та особливості її реалізації в Україні. Розкрито сутність понять управління інноваційним розвитком ЗВО, надано перелік факторів ризиків та невизначеності, які негативно впливають на інноваційний розвиток ЗВО. Запропоновано підхід до управління життєвим циклом проєкту з трансформації ЗВО у дослідницький університет в умовах ризиків та невизначеності та розроблено відповідний комплекс економіко-математичних моделей і механізмів, результатом реалізації яких має стати стратегія з трансформації ЗВО в дослідницький університет. The monograph examines the theoretical and practical principles of managing the innovative development of higher education institutions, the current state of higher education in Europe and the peculiarities of its implementation in Ukraine. The essence of the concepts of management of the innovative development of higher education institutions is revealed, a list of risk and uncertainty factors that negatively affect the innovative development of higher education institutions is provided. An approach to managing the life cycle of the project for the transformation of higher educational institutions into a research university in conditions of risk and uncertainty is proposed, and an appropriate complex of economic and mathematical models and mechanisms is developed, the result of which should be a strategy for the transformation of higher educational institutions into a research university.
Опис
Ключові слова
державне управління, вища освіта, інноваційний розвиток закладів вищої освіти, економіко-математична модель, public administration, higher education, innovative development of higher education institutions, economic-mathematical model
Бібліографічний опис
Біленко Д. В. Державне управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти : монографія [Електронний документ] / Д. В. Біленко ; наук. ред. Ю. Г. Лисенко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 278 с.
Зібрання