Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи інформації бухгалтерського обліку та її використання за окремими об’єктами для здійснення управління підприємством (організацією, установою). Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання. Структура кожної теми посібника включає: методичні рекомендації щодо вивчення теми, плани практичних занять, питання для самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи, що дадуть можливість детального вивчення матеріалу дисципліни та набуття практичних навичок щодо прийняття рішень з метою ефективного управління підприємством (організацією, установою). З метою забезпечення контролю знань студентів за кожною темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання). The textbook examines the theoretical foundations of accounting information and its use by individual objects for the management of an enterprise (organization, institution). The study guide contains practical material and tasks for self-study. The structure of each topic of the manual includes: methodological recommendations for studying the topic, plans for practical classes, questions for independent study, tasks for independent work, which will provide an opportunity to study the material of the discipline in detail and acquire practical skills in making decisions for the purpose of effective management of an enterprise (organization, institution) . In order to ensure control of students' knowledge on each topic, questions for self-control of the level of assimilation of theoretical material are given. It is intended for the preparation of students of higher education of the second (master's) level of specialty 071 "Accounting and taxation" (full-time and part-time education).
Опис
Ключові слова
Бухгалтерський облік, облікова інформація, управлінський облік, управління підприємством, бухгалтерська звітність, Accounting, accounting information, management accounting, enterprise management, accounting reporting
Бібліографічний опис
Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою) : навч. посіб. [Електронний документ] / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 178 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 64).