Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи

Анотація
До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, викладачів навчальних закладів України, аспірантів, студентів, тренерів з хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан розвитку хортингу – національного виду спорту України; майстерність педагога в професійному розвитку дорослих, студентської та учнівської молоді; інноваційні методи і технології в системі освіти та національно-патріотичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання: рекреація, фізична реабілітація та здоров’я людини. The collection includes scientific works of domestic scientists, teachers of educational institutions of Ukraine, postgraduates, students, trainers from Horting. The authors directed their scientific search on the current state of development of the Horting – the national sport of Ukraine; mastery of the teacher in the professional development of adults, students and students; innovative methods and technologies in the education system; national patriotic education; medical and biological basis of physical education: recreation, physical rehabilitation and human health.
Опис
Ключові слова
хортинг, національний вид спорту України, учені, викладачі, аспіранти, студенти, тренери з хортингу, навчальні заклади України, майстерність педагога, професійний розвиток людей, інноваційні методи, технології в системі освіти, національно-патріотичне виховання, медико-біологічні основи фізичного виховання, рекреація, фізична реабілітація, здоров’я людини., horting, national sport of Ukraine, scientists, teachers, post-graduate students, students, trainers from horting, educational institutions of Ukraine, teacher's skills, professional development of people, innovative methods, technologies in the system of education, national-patriotic education, medical and biological basis of physical education, recreation, physical rehabilitation, human health.
Бібліографічний опис
Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи : матер. першої Всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України [та ін.]. ; редкол. П. В. Пашко, І. Д. Бех, О. А. Шевчук [та ін.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2019. – 128 с.