Службовий обов’язок та етичні цінності правоохоронців як результат виховання у системі бойового хортингу

Анотація
У даній статті розглядаються характеристики службового обов’язку та етичних цінностей правоохоронців як результату виховання у системі бойового хортингу, засоби оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів закладів вищої освіти та працівників правоохоронних органів, значення систематичних занять студентів і курсантів бойовим хортингом, як складової фізичної підготовки та здорового способу життя людей. У статті надані теоретико-методичні дані щодо поліпшення службової відповідальності, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено перелік основних засобів функціональної підготовки спортсменів бойового хортингу та впровадження виду спорту у навчальний процес закладів вищої освіти України. Стаття адресована фахівцям і любителям, інструкторам з бойового хортингу правоохоронних органів, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. У статті надано основні аспекти службового обов’язку та етичних цінностей правоохоронців як результату виховання у системі бойового хортингу зміст тренувань з бойового хортингу студентів, курсантів і працівників правоохоронних органів. Стаття присвячена дослідженню напрямів та особливостей морально-вольової підготовки студентів, курсантів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. З'ясована структура кадрового забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів України і місце в ньому службового обов’язку та етичних цінностей правоохоронців як результату виховання у системі бойового хортингу, функціональної підготовки співробітників, охарактеризовано зміст службового обов’язку співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. This article considers the characteristics of duty and ethical values of law enforcement as a result of education in the system of combat horting, means of optimizing the functional training of students and cadets of higher education institutions and law enforcement officers, the importance of systematic training of students and cadets in combat horting, as part of physical training and a healthy lifestyle. The article provides theoretical and methodological data on the improvement of official responsibility, tactical training, as well as methodological recommendations for psychological training based on sports, cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The list of the basic means of functional preparation of sportsmen of combat horting and introduction of a kind of sport in educational process of establishments of higher education of Ukraine is resulted. The article is addressed to specialists and amateurs, instructors in combat horting of law enforcement agencies, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports and health clubs, military and military -patriotic direction. The article presents the main aspects of the duty and ethical values of law enforcement officers as a result of education in the system of combat horting, the content of training in combat horting of students, cadets and law enforcement officers. The article is devoted to the study of areas and features of moral and volitional training of students, cadets of specialized institutions of higher education and law enforcement officers as subjects of preventive activities. The structure of staffing of preventive activities of law enforcement agencies of Ukraine and the place of duty and ethical values of law enforcement officers as a result of education in the system of combat horting, functional training of employees, the content of official duties of law enforcement officers as subjects of preventive activities .
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, службовий обов’язок, службова дисципліна, етичні цінності, правоохоронці, результат виховання, система бойового хортингу, функціональна підготовка, спорт, здоров’я, фізичні вправи, правоохоронні органи, студенти, курсанти, позитивний вплив, організм людини, спортивні змагання, поведінкова звичка людини, класифікація впливу фізичних вправ, бесіди, методика тренувань, combat horting, duty, service discipline, ethical values, law enforcement officers, the result of education, the system of combat horting, functional training, sports, health, physical exercises, law enforcement agencies, students, cadets, positive influence, human body, sports competitions, human behavioral habit, classification of influence of physical exercises, conversations, training methods
Бібліографічний опис
Грищук В. Л. Службовий обов’язок та етичні цінності правоохоронців як результат виховання у системі бойового хортингу / В. Л. Грищук, Е. А. Єрьоменко, О. А. Бухтіяров // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 80–101.
Зібрання