Міжнародні розрахунки та валютні операції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні питання механізму проведення міжнародних розрахунків та валютних операцій розглядаються з їхніх позицій. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових працівників, практиків у сфері банківської діяльності. The textbook outlines the theoretical, methodological and practical aspects of the functioning the banking system, taking into account world and national experience. The contents of the manual are set out in detail. Considering the important role of banks in the economy of the country, the main issues of activity of banks the first and second level are considered. For students economic specialties of higher education institutions the fourth level оf, teachers, scientific and accreditation, postgraduate students practical workers.
Опис
Ключові слова
Міжнародні форми розрахунків, валютно-фінансові та платіжні умови, документарні форми розрахунків, недокументарні форми розрахунків, банки, імпортери, експортери, зовнішньоекономічний контракт, кореспондентські відносини, система СВІФТ, акредитиви, інкасо, банківський переказ, транспортні документи, комерційні документи, фінансові документи, вексель, чек, банківські гарантії, авансові платежі, платіж у кредит, валютні операції, конверсійні валютні операції, валютний форвардний контракт, операції аутрайт, опціони, ф’ючерси, свопи., International forms of settlements, monetary and financial terms and conditions, document forms of payments, non-documentary forms of payments, banks, importers, exporters, foreign economic contract, correspondent relations, SWIFT system, letters of credit, collection, bank transfer, transport documents, commercial documents, financial documents, bill, check, bank guarantees, advance payments, loan payments, monetary transactions, conversion monetary operations, monetary forward contracts, outtrait operations, options, futures, swaps.
Бібліографічний опис
Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 368 с. – (Серія «На допомогу студенту» ; т. 38).