Німецька історіографія ХІХ–XX століть з середньовічного канонічного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
KELM (Knowledge, Education, Law, Management).
Анотація
Стаття присвячена характеристиці основних концепцій та тенденцій вивчення середньовічного канонічного права у німецькій історіографії та їх еволюції у ХІХ–ХХ століттях. Автором констатовано, що в ХІХ ст. було започатковано наукове вивчення і публікацію джерел з канонічного права. Висловлено думку, що на ці публікації джерел та дані джерелознавчих досліджень спиралися тогочасні узагальнюючі роботи з теорії та історії канонічного права, його функцій, місця та значення у Церкві та соціальній структурі середньовічного суспільства. Аналізуються підходи до вивчення середньовічного церковного права, основні концепції та підсумкові узагальнення Фрідріха Маасена та Йогана Фрідріха фон Шульте. Доведено, що напрацювання німецької школи дослідників церковного права ХІХ ст. є основою сучасних поглядів істориків права на розвиток канонічного права. Відзначено, що у XX столітті багато положень німецької школи церковного права, що стосуються історії створення «Декрету» Граціана, раннього періоду історії декреталістики, оцінки ролі Болонського університету у формуванні церковного права, впливу папської курії на цей процес та ступенем контролю римського престолу діяльності університетів та розвитку канонічного права тощо були переглянуті, але загальна схема розвитку канонічного права все ще залишається незмінною. Автор доходить висновку, що у XX столітті стався різкий стрибок у накопиченні знань про правничі зібрання XII–XIII століть, їх датування, авторство, рукописну традицію. В історіографії набули розвитку такі сюжети та проблеми, як значення регіональних/національних шкіл каноністики інших країн Європи, крім Італії, для розвитку декретального права; співвідношення локального права місцевих діоцезів та уніфікованого папського права; особливості рецепції канонічного та римського «давнього права» у різних регіонах Європи; рецепція римського права каноністами; поява нових концепцій і понять у канонічному праві; особливості розвитку жанрів літератури з канонічного права у XII–XIII століттях. The article is devoted to the characteristics of the main concepts and trends in the study of medieval canon law in German historiography and their evolution in the 19th-20th centuries. The author stated that in the 19th century scientific study and publication of canon law sources was started. The opinion is expressed that these publications of sources and the data of source studies were based on generalizing works on the theory and history of canon law, its functions, place and significance in the Church and the social structure of medieval society. Approaches to the study of medieval church law, basic concepts and final generalizations of Friedrich Maasen and Johann Friedrich von Schulte are analyzed. It is proved that the work of the German school of church law researchers of the 19th century. is the basis of modern views of law historians on the development of canon law. It was noted that in the 20th century, there are many provisions of the German school of ecclesiastical law relating to the history of the creation of the Gratian ‘Decretum’, the early period of the history of decretalism, the assessment of the role of the University of Bologna in the formation of ecclesiastical law, the influence of the papal curia on this process, and the degree of control of the Roman throne over the activities of universities and the development of canonical rights, etc., have been revised, but the general pattern of the development of canon law still remains the same. The author concludes that in the 20th century there was a sharp jump in the accumulation of knowledge about legal collections of the 12th–13th centuries, their dating, authorship, and manuscript tradition. In historiography, such subjects and problems as the importance of regional/national schools of canon law in other European countries, except Italy, for the development of decree law have developed; the relationship between the local law of local dioceses and the unified papal law; peculiarities of the reception of canonical and Roman ‘ancient law’ in different regions of Europe; reception of Roman law by canonists; the appearance of new concepts and concepts in canon law; peculiarities of the development of genres of canon law literature in the 12th–13th centuries.
Опис
Ключові слова
канонічне право, Корпус канонічного права, «Декрет» Граціана, німецька історіографія., Canon Law, Gratian ‘Decretum’, Corpus Iuris Canonici, German Historiography.
Бібліографічний опис
Санжаров В. А. Німецька історіографія XIX-XX століть з середньовічного канонічного права [Електронний ресурс] / В. А. Санжаров // KELM (Knowledge, Education, Law, Management. – 2023. – № 3 (55). – P. 181–185. – Режим доступу : https://doi.org/10.51647/ kelm.2023.3.28
Зібрання