Організаційно-економічний потенціал стратегічного розвитку регіональної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі обґрунтувано теоретичні й концептуальні засади організаційно-економічного потенціалу території та розробці практичних рекомендацій щодо формування системи механізмів посилення організаційно-економічного потенціалу, дія яких спрямована на забезпечення стратегічно спрямованого випереджального розвитку регіональної економіки. Обґрунтувано напрями розвитку регіональної економіки як стратегічного фактору відновлення територій в умовах війни. The qualification work substantiates the theoretical and conceptual foundations of the organizational and economic potential of the territory and the development of practical recommendations for the formation of a system of mechanisms for strengthening the organizational and economic potential, the action of which is aimed at ensuring the strategically directed anticipatory development of the regional economy. The directions of development of the regional economy as a strategic factor for the restoration of territories in war conditions are substantiated.
Опис
Ключові слова
організаційно-економічний потенціал, економіка регіону, стратегічний розвиток, інноваційне підприємництво, інноваційний потенціал., organizational and economic potential, economy of the region, strategic development, innovative entrepreneurship, innovative potential.
Бібліографічний опис
Куканов М. С. Організаційно-економічний потенціал стратегічного розвитку регіональної економіки : кваліфікаційна робота / М. С. Куканов ; наук. кер. М. А. Корж ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 81 с.