Консультування обліку та оподаткування операцій з основними засобами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – розкриття теоретичних, методичних і практичних аспектів консультування обліку та оподаткування операцій з основними засобами ПАТ „Південний ГЗК”. Предметом дослідження є організаційно-методичні питання удосконалення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів ПАТ „Південний ГЗК”. Об’єктом дослідження є консультування обліку та оподаткування операцій з основними засобами ПАТ „Південний ГЗК”. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення консультування обліку та оподаткування операцій з основними засобами на підприємствах України. The purpose of the study is to disclose the theoretical, methodological and practical aspects of consulting on accounting and taxation of transactions with fixed assets of PJSC "Pivdennyi GOK". The subject of the study is organizational and methodological issues of improving the accounting and taxation of fixed assets of PJSC "Yuzhny GOK". The object of the study is to advise on accounting and taxation of transactions with fixed assets of PJSC "Yuzhny GOK". The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the consulting of accounting and taxation of transactions with fixed assets at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, капітальні інвестиції, облік, контроль, консультування, taxation, capital investments, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Перехожук Р. С. Консультування обліку та оподаткування операцій з основними засобами : кваліфікаційна робота / Р. С. Перехожук ; наук. кер. Я. О. Ізмайлов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 115 с.