Особливості податкового контролю великих платників податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дипломної роботи - на основі дослідження особливостей здійснення податкового контролю великих платників податків розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму його проведення. Для досягнення поставленої мети, слід виконати такі завдання: - провести економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та критичний огляд спеціальної і наукової літератури з податкового контролю великих платників податків; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Суматра ЛТД»; - проаналізувати організацію, планування та методику податкового контролю підприємства ТОВ «Суматра ЛТД»; - дослідити внутрішній котроль операцій з формування оподатковуваного прибутку ТОВ «Суматра ЛТД»; - визначити шляхи удосконалення податкового контролю великих платників податків на прикладі підприємства ТОВ «Суматра ЛТД». Предметом дослідження є фінансові відносини між державою та великими платниками податків, що виникають у процесі обслуговування та податкового контролю останніх з приводу сплати цими платниками своїх податкових зобов’язань. Об’єктом дослідження виступає механізм податкового контролю великих платників податків в Україні. Базою дослідження у випускній кваліфікаційній роботі виступає підприємство ТОВ «Суматра ЛТД». Практична значущість роботи полягає в можливості застосування органами податкового контролю наведених рекомендацій в процесі перевірки великих платників податків. The purpose of the thesis is to develop practical recommendations for improving the mechanism of tax control of large taxpayers on the basis of a study of the peculiarities of tax control of large taxpayers. To achieve the goal, the following tasks should be performed: - to conduct an economic and legal analysis of the current regulatory framework and a critical review of special and scientific literature on tax control of large taxpayers; - provide a description of the financial and economic activity of the LLC "Sumatra LTD" enterprise; - to analyze the organization, planning and methods of tax control of the company "Sumatra LTD" LLC; - to investigate the internal control of operations for the formation of taxable profit of LLC "Sumatra LTD"; - determine ways to improve tax control of large taxpayers using the example of Sumatra LTD LLC. The subject of the study is financial relations between the state and large taxpayers, arising in the process of service and tax control of the latter regarding the payment of their tax obligations by these taxpayers. The object of the study is the mechanism of tax control of large taxpayers in Ukraine. The company "Sumatra LTD" LLC acts as the basis of research in the final qualification work. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the given recommendations by tax control bodies in the process of checking large taxpayers.
Опис
Ключові слова
податковий контроль, великі платники податків, внутрішній контроль, tax control, large taxpayers, internal control
Бібліографічний опис
Зурочкіна (Швець) А. І. Особливості податкового контролю великих платників податків : кваліфікаційна робота / А. І. Зурочкіна (Швець) ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 62 с.